שער הקדושה, עשה ולא תעשה,
 
שער הקדושה הארי הקדוש, מתחלק לארבע פרקים, הקדמות.
אמר הצעיר חיים בן כבוד הרב יוסף ויטאל זלה"ה:
ראיתי בני עלייה, והם מועטים, משתוקקים לעלות, והסולם נתעלם מעיניהם, ויתבוננו בספרים הקדמונים, לחפש ולמצוא אורחות חיים, את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון,
להעלות נפשם אל שרשה העליון, ולדבקה בו יתברך,
פרטים נוספים >>
 
שער הקדושה, בה ששה שערים, שער ראשון
השער הראשון בביאור הפגם על ידי חטאות האדם בענין המצות: אשכילך ואורך כמה גדלה רעת האדם בעשותו אחת מכל מצות השם שס"ה מצות אשר לא תעשינה, י"ה
או בהמנעו מלקיים אחת מרמ"ח מצות עשה, ו"ה אשר נצטוה בהן לעשותן:
פרטים נוספים >>
 
שער הקדושה, בה ששה שערים, שער השני
בפגם הנמשך על ידי מדות המגונות: והנה עניין המידות הן מוטבעות באדם בנפש השפלה הנקראת יסודית הכלולה מארבע בחינות, הדומם והצומחת והבהמית והמדברת.
כי גם הן מורכבות מטוב ורע, והנה בנפש הזה תלויות המדות הטובות והרעות והן כסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית אשר בה תלויין
תרי"ג מצות התורה כנזכר לעיל בשער ראשון
פרטים נוספים >>
 
שער הקדושה, בה ששה שערים, שער השלישי
בביאור שם צדיק או חסיד באר היטב ואיך יקיים האדם שתי בחינות אלו בעניין מעשה: הנה האיש אשר נדבה רוחו אותו להיותו בא לטהר ולהתקדש לקבל עליו עול מלכות שמים
על אמתתה, יכין עצמו בכל כחו ויזדרז
לקיים כל תרי"ג מצות, כי בקיומם יושלמו תרי"ג איברים וגידים של נפשו השכלית כנזכר (בשער ראשון)
פרטים נוספים >>
 
שער הקדושה, בה ששה שערים, שער רביעי
.בביאור מדרגת הצדיק בפרטות:
והוא שיזדרז בכל כחו להשלים כל האפשר מתרי"ג מצות לקיימם בזמן הזה. ולפי שיש סברות רבות במנין המצות,
אסדרם תחילה כפי דעת הרמב"ם ז"ל
ואחריהם אסדר מה שהוסיפו שאר מפרשים וספר הזוהר
בין במנין מצות עשה של תורה בין במצות עשה של דברי סופרים
פרטים נוספים >>
 
שער הקדושה, בה ששה שערים, שער חמישי
בביאור מדרגת החסיד בדרך קצרה כדי שיהיו נגד פני האדם תמיד: והוא מבאר הדברים אשר הם מצויים תמיד וצריכים זהירות גדולה, וגם הם דברים שהם יותר חמורים מכל השאר כפי אשר בררתי מפניני אמרי נועם רבותינו ז"ל בתלמוד ובמדרשים ובמסכת יראת חטא ופרקי דרך ארץ ובספר הזוהר
פרטים נוספים >>
 
שער הקדושה, בה ששה שערים, שער שישי
.והוא לכלול בקצרה כל הנזכר בשערים שקדמו, ובו יתבאר סדר הנהגת האדם החסיד בדרך קצרה בכל מעשיו כל ימי חייו למען לא ימוט. וזה ענינה
ועתה בני שמע בקולי לכל אשר אני מצוה אותך,
הכוון לקראת אלוהיך ישראל,
פרטים נוספים >>
 
שער הקדושה חלק ב' שומנה פרקים,
שער הקדושה חלק ב' שומנה פרקים,
 
חלק ב' - שער ראשון שער הקדושה
ועתה בן אדם פקח עינך מן העיוורון וראה כי כל הנאות וטובות העולם הזה הבל המה מעשה תעתועים.
ולמה תתגאה על הבריות, אם בקומה זקופה, כולם נבראו בצלם אלהים כמוך.
ואם במשפחה, כולנו בני איש אחד אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב
פרטים נוספים >>
 
חלק ב' -- שער שני, שער הקדושה
בתוכחות הנמצאות בדברי רבותינו ז"ל: ואלו הן, לעולם יהא אדם (אליהו רבא סוף פרק כ"א) ירא שמים בסתר כבגלוי,
אשרי מי שישים כל דבריו וכל דרכיו לשמים. לעולם יהיו עיניך ולבך אצל בוראך כדי שתנצל מכל מיני חטא ועון
פרטים נוספים >>
 
חלק ב' -- שער שלישי, שער הקדושה
כל נביא וכל בן אדם כל אחד עולה לאבר שלו אשר נשמתו נאצלה מאותו אבר.
יש מהם בראש המלך מהם בחוטי השער, בעינים, באזנים, בפנים, באף, בפה, בצואר, בידים, בקומת האדם שהוא הגוף, בשוקיים, בירכים, ברגלים, באות ברית, במוח, בלב.
פרטים נוספים >>
 
חלק ב' -- שער רביעי, שער הקדושה
ותנא רבי פינחס בן יאיר אומר (סוף סוטה)
זהירות מביאה לידי זריזות וזריזות מביאה לידי נקיות,
ונקיות מביאה לידי טהרה, וטהרה מביאה לידי פרישות,
ופרישות לידי קדושה, וקדושה לידי ענוה וכו'
וענוה גדולה מכלם, שמביאה לידי רוח הקדש,
שנאמר (ישעיה ס"א א')
רוח ה' אלהים עלי יען משח ה' אותי לבשר ענוים:
פרטים נוספים >>
 
חלק ב' -- שער חמישי, שער הקדושה
מידות האסורות: בראשם, לשון הרע, לשון הרע אמרו רבותינו ז"ל (ערכין דף י"ד ע"ב) שקשה מעבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים שהן החמורות מכל העברות,
ואמרו רבותינו ז"ל (שם ט"ו ע"ב)
כל המספר לשון הרע כופר בעיקר
פרטים נוספים >>
 
חלק ב' -- שער שישי, שער הקדושה
בעונש מצות לא תעשה: י"ה
חלול השם (הכלי) קשה מכל העבירות,כמו שאמרו רבותינו ז"ל (יומא דף פ"ו ע"א)
בענין ארבעה חלוקי כפרה, עבר על חלול השם אין התשובה
ויום הכפורים ויסורים מכפרים אלא יום המיתה שנאמר (ישעיה פרק כ"ב)
אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון:
פרטים נוספים >>
 
חלק ב' -- שער שביעי, שער הקדושה
סור מרע, ועשה טוב,
בקיום מצות עשה ובקיום מנהגים טובים:
ציצית כבר ידעת כי היא שקולה ככל התורה ובגימטרייא ת"ר ועם י"ג חוליות הרי תרי"ג,
גם כתיב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה', מגיד ששקולה ככל המצות:
פרטים נוספים >>
 
חלק ב' -- שער שמיני, שער הקדושה
תלמיד שקורא לרבו בשמו
ואינו אומר מורי ורבי,
וכן המבזה לחבירו בפני תלמיד חכם,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

והמוסרים
והמוסרים, בין שמסר ישראל ביד הגוי
להכותו או שמסר ממונו
פרטים נוספים >>
 
חלק ג' - שבו שמונה שערים הקדמה שער הקדושה
סוד תרי"ג המצוות
י"ה לא תעשה זהו שמי שס"ה
ו"ה -עשה, וזהו זכרי רמ"ח
תפילה מיוחדת לטהור הנפש מכל העונות,
פרטים נוספים >>
 
חלק ג' - שער ראשון שער הקדושה
כי הוא ספירת מלכות דעשיה
וגם היא בעצמה נחלקת לעשר ספירות שבה.
והם, וילון כתר שבה
וארבע היסודות אש רוח מים עפר
שבעולם השפל, והם,
חכמה ובינה ושש קצוות התפארת והמלכות.
ונמצא שהמלכות שבמלכות שבה היא יסוד העפר,

פרטים נוספים >>
 
חלק ג' - שער שני שער הקדושה
נעשה אדם בצלמנו כדמותינו,
וזה שכתוב נעשה בלשון רבים כי כל העולמות נשתתפו בעשיתו, ואז הוא כולל צלם אדם בכל העולמות כי כולן צריכים למעשיו.
וזהו סוד (בראשית ב' ט"ו)
ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, במצות עשה ובמצות לא תעשה,
וכמו שכתוב (שם פסוק ה')
כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ,
לסבת כי אדם אין לעבוד את האדמה.
פרטים נוספים >>
 
חלק ג' - שער שלישי שער הקדושה
נמצא כי הנבואה ורוח הקודש
מוכרחים להימצא בעולם ודבר נקל הוא, אך אמנם בתנאי שימצאו אנשים ראויין לכך. ואמנם בהיות הנפש פגומה הוא מהנמנע, ולכן נבאר אופן העיכוב הזה: הנה בהיות השפע של רוח הקדש מתעורר לרדת אל האדם לשרות עליו ויהיה חוטא, הנה היצר הרע הוא גורם מסך חשוך בין נפש השכלית אל מקור רוח הקדש,
וזהו שכתוב (ישעיה נ"ט ב') כי אם עונותיכם היו מבדילים וגו' ואין רוח הקודש שורה עליו,
פרטים נוספים >>
 
1 2
< הבא
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.