כל הפרשיות מספר במדבר מהזוהר
 
קבלה מהזוהר: פרשת במדבר תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת במדבר תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת נשא תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת נשא תשע''ד אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון ואין ברוחו רמיה,
מקרא זה אין ראשו סופו ואין סופו ראשו,........כי תחילה אומר, לא יחשוב וגו', ,,,,,,,,,,,,,, ממשמע שיש בו עון,
ואין ברוחו רמיה, ולבסוף אומר, ואין ברוחו רמיה, ויש להסתכל בו, וכבר העמידוהו,

פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת בהעלותך תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת בהעלותך תשע''ד
כי יעקב אבינו ע"ה, נקבר גופו ועצמותיו בארץ ישראל.
ויוסף, נקברו עצמותיו, ולא גופו.
ומשה, לא גופו, ולא עצמותיו.
והסיבה הוא, כי ארץ ישראל היא כנגד אשת חיל יראת ה',

פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת שלח לך תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת שלח לך תשע''ד כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה.
וכן כתיב (שמות ט"ו ו') ימינך ה' נאדרי בכח. והטעם הוא,
כי בכל יד יש י"ד פירקין בחמשה אצבעותיו,
כי לכן נקרא שמה יד. והנה ב"פ י"ד, הם בגימטריא כ"ח, והוא סוד ג' שמות, יהו"ה, אלהינ"ו, יהו"ה, הנזכר בפסוק שמע ישראל וכו'. ותמורתם באלפ"א בית"א, כוז"ו, במוכס"ז, כוז"ו. ובהם יש י"ד י"ד אותיות, כמנין כ"ח.

פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת קרח תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת קרח תשע''ד
משום שבכל החטאים שעושה האדם אינם
עבודה זרה ממש, כמו הכעס,
אסור לקרב אל אדם זה,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת חקת תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת חקת תשע''ד
ויסעו מהר ההר דרך ים סוף. הנה העירו החברים.שנסעו. דהיינו שפסקו מללמוד התלמוד. שהוא תורה שבעל פה. (המלכות) שנקרא הר סיני. למה נקרא הר סיני. משום שמשם יוצאת הוראה לעולם. שכתוב, אשר כתבתי להורותם. וזה היא תורה שבעל פה שמשם יוצאת הוראה.

פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת בלק תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת בלק תשע''ד סודות ימות המשיח.
על זמן הזה נאמר. דרך כוכב מיעקב.

כלומר בזמן ההוא שהביא לנפילת רומי. הנ"ל.יתעוררו מלחמות ומחלוקות בד' רוחות העולם.
ימין ושמאל. וכן מלחמות של קו אמצעי.
וזה סוד שנאמר. בזמן ההוא יתעוררו מלחמות חזקות בעולם
לכל ד' צדדים ואמונה לא תמצא ביניהם
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת פינחס תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת פינחס תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת מטות תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת מטות תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת מסעי תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת מסעי תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת מטות - מסעי תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת מטות - מסעי תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו מחשבה קבלית,
 
קבלה וזוהר פרשת במדבר: תשע''ג
ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו,
כולל מזכר ונקבה לכן,) ומשום זה ב' פרצופין היו ודאי, זכר ונקבה,) והיה מסתכל בחכמה למעלה ולמטה כיון שחטא, נתמעטו הפרצופין, והחכמה נסתלקה ממנו,
ולא היה מסתכל אלא בדברי הגוף שלו,
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר פרשת נשא
אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון ואין ברוחו רמיה,
מקרא זה אין ראשו סופו ואין סופו ראשו,
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר פרשת בהעלתך
ובגלות האחרון אין מיתה אלא עוני.
כי עני חשוב כמת. לקיים בהם, והשארתי בכם עם עני ודל וחסו בשם ה'. ולהתקיים בהם, ואת עם עני תושיע,

ואלו העשירים נרפים. נרפים הם בתורה,נרפים, הם לעשות חסד עם בעלי תורה, ואנשי חיל המסובבים מעיר לעיר לא יחוננו.
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר פרשת שלח לך
עולם המקרה מדוע אומר שלמה המלך.
מקרה בני העולם. ומקרה הבהמה
האם כל מה שאנו רואים שקורא מסביבנו. במקרה.
שאין שום קשר ליעוד האדם או לשליחותו.
מה היא הראיה של האדם?.
מי הוא המנהיג? מדוע אנחנו הולכים אחרי מנהגים. כמו עדר

עיין בסוף המאמרים בפירוש משער הפסוקים כתבי האר"י הקדוש בדף זה על כל סודות הפרשה וסוד המרגלים וראשי השבטים,

פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר, פרשת קרח
ויקח קרח. שואל מהו ויקח. ומשיב. לקח עצה רעה לעצמו,
כל הרודף אחר שאינו שלו ------ הוא בורח מפניו. ולא עוד,
אלא מה שיש לו, נאבד ממנו. קרח רדף אחר שאינו שלו,
שלו אבד. והאחר לא הרוויח.
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר, פרשת חקת,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, פרשת חקת
לימוד סודות הזוהר דרך פרשיות השבוע כל סודות החיים. ראה חלק משעור בסירטון.
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר, פרשת בלק
ובני העולם, בשעה שיתגלה המשיח.

יהיו נמצאים בצרה אחר צרה. ושונאי ישראל יתגברו. אז יעורר עליהם רוחו של המשיח.

וישמיד את אדום הרשעה. וכל ארץ שעיר ישרוף באשפרטים נוספים >>
 
1 2
< הבא
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.