מאמרים מומלצים מהזוהר
 
קבלה מהזוהר, משלי,מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם סודות הקבלה וזוהר,
מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם
והנה כאשר הסטרא אחרא מתגבר בעולם
מפני עון הדור, יש בו שתי בחי' הנזכר.
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, משלי, ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, סודות הקבלה והזוהר,
הדעת הוא בחי' הלשון כנודע והנה עליו נאמר
מות וחיים ביד לשון, והם החו"ג.
לשון גימטרייה שכינה
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, משלי, טובה תוכחת מגולה מאהבה מוסתרת. סודות הזוהר והקבלה,
שמן וקטרת ישמח לב וגו':
הנה ז"א בהיות לו מוחין דאבא,
הנקראים שמן, על כי השמן איהו בחשאי,
וכן אבא נקרא מחשבה בחשאי
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, הקמצן נחשב לחולה מחמת הקליפות, וניזון מכוח עמלק,
כך ישראל, הקב"ה לקחם על כנפי נשרים,
והקיף אותם בענני כבוד, השכינה נסעה לפניהם,
הורידו להם מן מהשמים לאכול, הוציא להם מים מתוקים,

הם הלכו עמו בעלילה, מיד ויבא עמלק,שהוא,
הרצון לקבל לעצמו בלבד שבלב כל אדם,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: סוד הגאולה, צדיק כתמר יפרח,
רבי אבא היה יושב לפני רבי שמעון,
נכנס רבי אלעזר בנו, אמר רבי שמעון, כתוב:
צדיק כתמר יפרח וגו',
צדיק כתמר, ומשיב: כי מכל אילני העולם
אין מי שמתעכב לפרוח כמו תמר
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, סוד קברות הצדיקים, וישני חברון, האבות,
פרשת אחר מות מהזוהר, מידי חודש בחודשו, ושבת ושבתו, נפש רוח נשמה: קהלת ד' ודורש אל המתים,
ולמדנו, בסודי סודות, בסוד שבספרו של שלמה המלך, מראה זה שכתוב,ו שבח אני את המתים שכבר מתו,
אלא הפירוש הוא, שכבר מתו בעולם הזה, כלומר, שהמיתו את עצמם בעבודת אדונם,
שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה,....
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, בידך אפקיד רוחי,
בידך אפקיד רוחי פדייתה אותי הר אל אמת,
מקרא זה יש להסתכל בו,
הראיתם מי שיפקיד משהו בידי המלך שהוא הקב"ה
פרטים נוספים >>
 
מאמר ה' אורי וישעי, תהילים כ''ז
פתח ואמר רבי פינחס,ה' אורי וישעי ממי אירא וגו',
ה' אורי וישעי, דהיינו, כיון שהאדם הסתכל באור העליון,
והקב"ה האיר עליו, אינו מתיירא מעליונים ותחתונים,

פרטים נוספים >>
 
סוד קו אמצעי של מזל תאומים.תפארת יעקב, הנקרא אדם,
 
קבלה מהזוהר, יעקב ועשו האדם הראשון והנחש
יעקב ועשו האדם הראשון והנחש
כללא של האדם. זכר ז"א רחמים. נקבה מלכות דין.
למדנו כיון שנתבשמו ז"א ומלכות. זה בזה.
נקשר הדיוהנקבה נתבשמה בזכר. שהוא ז"א. משום זה אינם עולים זה בלא זה כאותו תמר.
צדיק כתמר יפרח ן ברחמים
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, סוד תרי''ג מצוות,
ואיך מצות עשה הם למטה ב ו"ה והם זכרי עם ו"ה רמ"ח עם שלכאורה היה נראה להפך שהעשה יהיו למעלה ולא תעשה יהיו למטה. גם נתבאר איך השס"ה נפרדים זה מזה
ולכן נשים חייבות בהן .... והרמ"ח נכללים ולכן נשים פטורות בהן גם נתבאר טעם לכל זה והוא
כי השס"ה הם חיות הדם ולכן נמשך מלמעלה
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, ירושלים וציון , השבועה של הקב''ה,
א"ש רציתי לבאר המאמר הזה במקומו במסכת תעניות פרק ה' בד"ה
וז"ל א"ר יוחנן אמר הקב"ה לא אבא בירושלים של מעלה
עד שאבא בירושלים של מטה עכ"ל. אח"ך גמרתי ואמרתי יותר טוב להביאו במקומו ומקורו בס' הזוהר הקודם
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר, סודות המקוה, לאדם שחי בכעס,
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן וגו':
הנה שלשה קנאות, נזכרו בפסוק זה, והם,
( כוונות מקוה לאדם הרוצה לשלוט בכעס)
כעס גימטרייה מקוה, אם הכולל,
בקנאו, א'. קנאתי, ב'. בקנאתי, ג'.
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר, יעקב ועשו האדם הראשון והנחש
כי ריב לה' עם עמו. מי הוא שיכול לעמוד בריב של הקב"ה
ועל זה אומר לאלו. שמעו הרים את ריב ה'.(הושע י"ב)
זה הוא ריב אחד. קום ריב את ההרים.
הוא ריב השני. שנצח בהם הקב"ה כל אלו
ריבות עם ישראל וכל אלו תוכחות,
כולם הם, כאב המוכיח את בנו. וכבר העמדנוהו
פרטים נוספים >>
 
קבלה, מהזוהר, סוד המרגלים, האר''י
שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען:
עניין המרגלים, וסיבת שילוחם, נתבאר היטב, בפרשת שמות, בפסוק ויקם מלך חדש על מצרים, וע"ש.
והנה רז"ל אמרו בפסוק ויאמר להם יוסף מרגלים אתם,
שרמז להם, שהם יהיו מרגלים את ארץ ישראל.
אבל יהושע נשיא אפרים בן יוסף עצמו, לא יהיה מרגל.
פרטים נוספים >>
 
צדיק כתמר יפח סוד הגאולה
רבי אבא היה יושב לפני רבי שמעון,
נכנס רבי אלעזר בנו, אמר רבי שמעון, כתוב:
צדיק כתמר יפרח וגו', צדיק כתמר, ומשיב: כי מכל אילני העולם אין מי שמתעכב לפרוח כמו תמר, כי הוא עולה לשבעים שנה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר, מהו סוד ואהבת לרעך כמוך,
בכל עת אוהב הרע, זה הקב"ה שכתוב בו
רעך ורע אביך אל תעזוב,
ואהבתה לרעך כמוך, אני הויה
בשעה שיציקו לך שנאך, הקב"ה מהו אומר,
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך,
וישראל נקראים אחים ורעים, לקב"ה,
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר, סוד אשת חייל מי ימצא,
אשת חיל עטרת בעלה,וגו'
אשת חיל זו היא כנסת ישראל,
שהיא השכינה, הנשמה)

וכרקב בעצמותיו מבישה אלו הם עמים עכו"ם
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר, כי עזה כמות קשה כשאול קנאה.שיר השרים
כי עזה כמות קשה כשאול קנאה.אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, שאוהבת כנסת ישראל את הקב"ה
יבוזו לו. ושואל כתוב בו יבוזו לו
יבוז לו היה צריך לומר. מהו יבוז לו
ומשיב. אלא. אם יתן איש. זהו הקב"ה את כל הון ביתו. היינו האורות והמוחין שיש לו.
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: האור הלבן והאור השחור. נעשה אדם תוכו ועברו.
והיו למאורות, שהוא אותיות אור מות, כי הקליפה הולכת אחר המוח.המוח אור, הצד האחר מות. אור הוא בחיבור,האותיות במאורות, מות הוא באותיות נפרדות במאורות, וכשאור זה מסתלק משם, מתחברות אותיות הפרוד מות.

פרטים נוספים >>
 
1 2 3 4 5
< הבא
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.