קורס רפואה קבלית דרך סוד האותיות והמזלות מהזוהר

 
למאמרים ברפואה ושעורים :לחץ

 

המליך שי"ן באש וקשר לו כתר, וצרפן זה עם זה וחתם בהן שמים בעולם, חום בשנה, ראש בנפש זכר ונקבה:

(ד) שלש אמות אמ"ש בשנה אש ומים ורוח חום נברא מאש קור ממים ורויה מרוח מכריע בינתים. שלש אמות אמ"ש בנפש אש ומים ורוח

ראש נברא מאש ובטן נברא ממים ורוח

ראש נברא מאש ובטן נברא ממים וגויה נברא מרוח מכריע בינתים.
(ה) שלש אמות
אמ"ש, חקקן וחצבן וצרפן וחתם בהן שלש אמות בעולם ושלש אמות בשנה ושלש אמות בנפש זכר ונקבה:
שלש אמות
אמ"ש יסודן ומהן נולדו אבות שמהם נברא הכל:

פרשת האזינו מהזוהר. סעיף רמ"ח

רפואה:

מאמר מספרר דקרטנא אסיה

עורך ומגיש: רבי דוד קורן

ימצאהו בארץ מדבר ובתהו:

ודאי שאומר כאן עשה לכל אלו הקליפות. שבמדבר ושבישימון

שיהיו כולם משועבדים לישראל המקראות שעד כאן היו כתובים באותו ספר של הרופא הנקרא קרטנא.

ולאחר כן היה רשום במקרא הזה כל השמירה.

שרופא חכם צריך לעשות לחולה בבית משכבו.

כלומר שמדרך הרופא לרשום לפניו תחילה את המצב.

שנמצא בו את החולה, ואח"כ רושם הרפואות. וכן היו מסודרים כאן באותו ספר, אלו המקראות.

וכך היה כתוב שם בספר. כשהולך רופא חכם אל חולה,

ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו יליל ישימון היינו.

כי המחלות השורים עליו. מושבים אותו בבית האסורים של המלך, במדבר בישימון,

ואם תאמר, כיון שהקב"ה צוה לתפשו בבית האסורים,

לא ישתדל אדם אחריו להחזירו בתשובה. אינו כן,

שהרי דוד אמר אשרי משכיל אל דל, אותו חולה השוכב בבית חוליו הוא דל, ואם חבריו רופא הוא.

הקב"ה נותן ברכות לכל מי שישתדל בו.

ומפרש דבריו. ורופא ההוא. ימצאהו בארץ מדבר,

כלומר ששוכב בבית חוליו. ובתוהו יליל ישימון,

שהמחלות מצירים אותו.מה הוא צריך לעשות?

היינו. יסובבהו,יבין הסיבה למחלה
יסובב סבות ויביא עלות וסבות.
כדי שימנע ממנו אלו הדברים
שמזיקים אותו.
ויקז ליה דם. (כי הדם הוא הנפש. כלומר יבין את הבעיה דרך הנפש.)

ויוציא ממנו הדם הרע, יבוננהו (,התבוננות)

יסתכל ויבין המחלה ממה הייתה (הסיבה)

ויסתכל שלא תתרבה המחלה, וימעט אותה,

ואחר כך יצרנהו כאישון עינו, כדי שיהיה נשמר כראוי באלו המשקים.התרופות,

שאם יטעה אפילו בדבר אחד, וימות.

הקב"ה חושב לאותו הרופא כאלו שפך דם והרגו,

משום שהקב"ה רוצה שאע"פ שאותו האדם הוא בבית האסורים של המלך, והוא אסור בבית האסורים.

שאינו יכול להתיר את עצמו. ישתדל עליו אדם,

ויעזור לו לצאת מבית האסורים,

והוי אמר כך. הקב"ה דן דינים של בני העולם למעלה

הן למות, הן לעקור אותו מן השורש,אותו ואת בניו,

הן לעקור אותו שלא יהיה לו בנים, הן להענישו ברכושו,

ולתת אותו בבית האסורים.

מי שנגזר עליו לעונש רכוש,נופל בבית חוליו, ואינו נרפא.

עד שיתן כל מה שנגזר עליו,
אחר שנענש בכספו.
ונותן כל מה שנגזר עליו
אז הוא נרפא.
ויוצא מבית האסורים.

ועל כן צרכים להשתדל עליו שיתן עונשו ויצא מבית האסורים.
לשרושו פירושו לעקור אותו מן השורש אותו ואת בניו.

מי שנגזר עליו לעקרו מן השורש,תופסים אותו ונותנים אותו
בבית האסורים עד שנעקר
מכל, דהיינו עד שימות הוא ובניו,

ולפעמים נעקר מאבריו או מאחד מהם.ובזה מתכפר לו,

וא"כ מוצאים אותו מבית האסורים.

מי שנגזר עליו למות. כך הוא, שמת, ואלו יתן כל כפר וכל כסף שבעולם אינו ניצול,

וע"כ צריך לרופא חכם שישתדל עליו,

אם יכול לתת לו רפואה הגוף, טוב,

ואם לא יתן לו רפואה לנשמתו.

וישתדל על רפואת הנשמה,

וזה הוא הרופא, שהקב"ה ישתדל עליו לברכו בעולם

הזה ובעולם הבא,

עזרה  לחולה

מסכת ברכות

(ד"ש ד"א ע"א) מאמר בברכות פ"א ד"ה ע"ב וז"ל

ר' יוחנן חלש עאל לגביה ר' חנינא

א"ל חביבין עליך יסורין

א"ל לא הם ולא שכרם

א"ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה כו'.

כבר הודעתיך בפ' ידע שור קונהו כו' כי בשם יל"י

שהוא שם השני של שם ע"ב בו העלה מרע"ה

לארונו של יוסף ושם נת' טעמו וגם סגולת זה השם להקים את החולה מחוליו ולכן נרמז בר"ת

יהיב ליה ידיה שהוא ר"ת יל"י ובכן ואוקמיה כו'

ולכן צריך שיאמר לחולה הב לי ידך

ואז יתן ידו החולה ואז יאמר לו המעמיד אותו

יהב ליה ידיה ואוקמיה ויכוין בר"ת של השם הנז':אברים הפנימים

פרשת  פינחס.          זוהר סעיף שצט')

סודות התפילה  והקרבנות.

איך התפילות והבקשות יכולים להתקבל.

מאת : רבי דוד קורן.

 

אמר רבי אלעזר לאביו רבי שמעון.

כבר שמעתי פירשם של אברים הסתומים.

דהיינו אברים החיצונים של (האדם.)  בסוד הקורבן.

אבל אברים האחרים הפנימים, מהו הסוד שלהם..

 

אמר לו רבי שמעון לרבי אלעזר. אלעזר בני,

כל שאר האברים שמבפנים, סוד עליון הוא,

 

 

סעיף ת')  בוא וראה,  הלב,  כבר למדנו.

אבל הלב זה הוא אש שורף,  ואם

 

חלק א')

הקרבן. או התפילה  שהיא במקום הקורבן.

הוא העלאת המ"ן  ליחד הנוקבה שהוא אדני

עם הויה, שהוא ז"א  ועל כן נבחן לאכילה.

י א ה ד ו נ ה י 

(סוד כוונות תפילת 18 אדני שפתיי תפחת. לטחון בשניים את השם אדני שהוא דין ברחמים שהוא הויה.)

יהוה  אדני  י א ה ד ו נ ה י 

כמו שנאמר קרבני לחמי. וגו',

 

וגוף האדם הוא כנגד הויה,

הכולל ד' עולמות אצילות בריאה יצירה ועשייה.

אשר הראש עד החזה הוא אצילות  ובריאה,

הראש כנגד ז"א,

והגוף עד החזה,  כנגד הנוקבה, (מלכות הכלי)

 

כי הבריאה היא אשת אצילות. (בינה אימא)

ומחזה ולמטה הוא יצירה ועשיה,

וכמו שב' העולמות יצירה ועשיה הם

מעורבים בקליפות הטומאות.

כן יש בגוף האדם מחזה ולמטה,

אברים כנגד הקליפות הטומאות, שהם

הכבד  ויתרת  הכבד ומרה וטחול.

 

והזוהר מבאר כל אבר ואבר שבאדם.  בשורשו

בהויה הכוללת ד' עולמות באדם

אצילות בראיה יצירה ועשייה.  הנקרא אדם.

 

כי ד' עולמות אבי"ע  נחשבים כמו אדם  אחד,

ושם הויה שבאצילות  הם סוד י' וראש

ובראיה הם סוד ה' עד החזה,

ויצירה הם סוד ו',

ועשיה, הם סוד ה' אחרונה.

ויצירה  ו' ועשיה ה', הם מחזה ולמטה.

 

ואחר שמבאר שורש כל אבר מה הוא באדם

של אצילות בראיה יצירה ועשייה. מבאר

פעולות הקרבן שהאדם מביא, או התפילה, שמתפלל,

איך הוא עולה למ"ן אל המלכות. שהם סוד הלב,

 

והפעולות הנעשות בקרבן בכל אבר ואבר

עד שבא אל המלכות בצורה המבוקשת,

שתהיה ראויה למ"ן  לז"א.

 

וכן מבאר מה עניין המיין זוכרין. שהוא

מוריד מיין נוקבין שבמלכות, וסוד זיווגם,

 

חלק ב')

ותחיל נבאר הדברים בקיצור, כי הקרבן

שהם סוד המ"ן. (אור חוזר,עיין סוד האותיות מ' ן') עולה

 ומתתקן כדרך המאכל והמשתה  הבא בגוף האדם

דרך הושט  ושאר האברים.

(אכילה אכל י"ה  שתיה  שת, י"ה )

 

ואם לא היה מזמין לו מלך העליון. י"ה,

כנפי ריאה, המביאים לפניו רוח

מ רוח הנושב  שמבשמים  העליונים י"ה של ז"א

היה הלב שורף את העולם  ברגע אחד.

 

פירוש  כי בלב שולט קו שמאל של בינה (אש)

שמחוסר חסדים.(מים) יכול לשרוף העולם.

והריאה, הם סוד קו ימין. והם סוד  חסד (מים)

וע"כ הרוח, שהם סוד החסד של הימין הנמשך

מג' ראשונות י"ה של ז"א. ממתיק אותו.

 

 

סעיף תא'')   פתח ואמר,

ה' המטיר על סדום ועמורה גופרית ואש.

למה שרף אותם.  הוא משום,

שכנפי הריאה לא נשבו.

רוח בשעה ההיא על הארת השמאל  שבלב.

וע"כ, שרפה אותם הארת השמאל.

 

והסוד של כנפי ריאה  אלו. זה סוד

כנפי יונה נחפה בכסף.

שיונה הם סוד המלכות  שנעקרה משמאל הבינה.

מבחינת הלב, צריכה להיות נחפה  בכסף.

שהם הסוד חסדים. וכשנחפה בכסף.

והם הסוד המלאכים רפאל וצדקיאל

הנמשכים ממנה לרפאות ולהושיע לעולם.

ועליהם נאמר עושה מלאכיו רוחות.

ולנשב תמיד לפני הלב.  דהיינו להאיר חסדים.

 

 

רעיא מהימנא  (משה רבנו.)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

סעיף תב')  ובחבור הראשון,
אמר
רעיא מהימנא.

לרבי שמעון, מאור הקדוש.

כל מה שאמרת טוב הוא. אבל.

המוח  אברים הפנימים עד שנעשה לדם,

והכבד מושיט הדם אל הלב,

 

והלב לוקח הברור והנקי שבדם ושולחו אל האברים,

והדם העכור משאיר בכבד.

(הכבד ד' מרות שחורה ירוקה אדומה ולבנה.)

יהוה  אדני  י א ה ד ו נ ה י  

כן דרך הקרבן. או התפילה שבמקום קרבן,

שבא תחילה לטוחנות  שבהויה.  

של אצילות בריאה יצירה ועשייה  שהם סוד

שיניים הטוחנות המאכל.

 

ומטוחנות לושט  ומושט  לאצטומכה ולקיבה.

ונטחן שם בפעם שיניה, וסוד הטחינה בשניים,

שבקורבן או בתפילה, הוא המחלוקת שבין ב'

קוים ימין (מים)  ושמאל (אש).מטרם יציאת קו האמצעי,

 

שכל אחד  רוצה לבטל את בחירו.

שקו ימים מים החסד רוצה לבטל,

החכמה שבשמאל.  ולהשליט רק חסדים,

וקו שמאל אש דין להיפך, רוצה לבטל

שליטת החסדים ולהשליט רק חכמה,

 

וכה הולכים ושוחקים וממעטים זה את זה

עד שנשחקים שינהם.

ואחד מהם נשאר בסוף לשליט,

 

ומתחילה מתגבר הימין על השמאל,

והימין שולט. וזהו בשחיקה ובטחינה שבשניים,

ועל ידי טחינה זו נבלע המאכל בושט,

ובאה  האצטומכה.  וכיון שהמ"ן באים

בפנמיות הגוף.    אז מתעורר כוח השמאל,

 

ומתחיל טחינה חדשה שהם סוד טחינת \

האצטומכה.   ושם המחלוקת יותר חזקה,

וע"כ הטחינה יותר דקה, ובטחינה זו

מתגבר לבסוף השמאל,

ובשליטתו שהיא שליטת החכמה שבשמאל,

 

נהפך המ"ן ונעשה לדם.  שהם הסוד.

אור החכמה,  בסוד הדם הוא הנפש.

דהיינו אור החיים  שהוא חכמה,

 

אומנם במצב הזה כוח המיתה שבו הוא גדול

יותר מאור החיים,  מחמת דם  טמא המעורב בו

שהוא בחינת ג"ר י"ה  כתר חכמה בינה.

 

המוח הוא מים.

שהיינו חכמה שבימין שהם הסוד חסדים.

(עיין מאמר. סודות הלב. עשן וריח וקטרת)

 

הלב הוא אש, 

שהם סוד החכמה שבקו שמאל של בינה,

שהם הסודות של הדינים,

ושיניהם הם רחמים ודין.

 

זה המוח, הוא כסא רחמים.

זה הלב, הוא כסא הדין.

והקב"ה, הוא מלך העומד מכסא דין שהוא הלב.

ויושב על כסא רחמים שהוא המוח.

(הקב"ה הוא סוד קו אמצעי)

 

 

סעיף תג')  וכשהעונות מתרבים על האברים,

ועל עורקי הלב, שהוא כסא הדין. נאמר בלב.

והמלך קם בחמתו ממשתה היין.

שהוא יין של התורה,

 

בזמן שכנפי ריאה נושבים על הלב, נאמר,

וחמת המלך שככה.

כי שתי כנפי ריאה, הם סוד

ויהיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה

סוככים בכנפיהם על הכפרת.

זו היא כפרת הלב.

 

פירוש.  הלב הם סוד ל"ב נתיבות חכמה.

כלומר חכמה שבקו שמאל של בינה.

והוא אש שורף. כנ"ל

 

מחמת שבעת גילוי החכמה מתגלים עמה דינים

קשים לשרוף את הרשעים והחיצונים, וכל

הרוצים לקרב להמשיך החכמה ממעלה למטה.

(עיין פרשת נשא אידרא רבה. סעיף רי"ט)

 

והדינים אינם נשקטים  עד שמתחילה שליטת החסדים.

דהיינו סוד הרוח ש ב' כנפי ריאה  נושבות כנ"ל.

 

וזה הסוד (אסתר ז') והמלך קם,

כי הארת החכמה נקראת קימה,

ואומר שהמלך קם בחמתו,  דהיינו בעת

שמתגלים דינים הקשים שעם הארת החכמה.

מבית משתה היין,

שקימה זו היא מבחינת משתה היין.

שהוא חכמה  שבשמאל. שהמלך קם בחמתו

כי הארת החכמה שבלב,

שה"ס  הארת חכמה שבשמאל הבינה,

אינה מאירה  ג' ראשונות של חכמה.

שהם דינים קשים מאד.

ומחריבים את העולם כנודע.

 

לפיכך אחר שנהפכו המ"ן לבחינת הדם.

לוקח הכבד,  תחילה שהוא סמאל,

כל הדם ההוא,  הכולל בתוכו 

הן הדם טהור  והן הדם טמא.

שהרי מעורבים זה בזה, ומושיטו אל הלב,

שהוא סוד המלכות, מבחינת בנין השמאל של בינה.

שהוא נבחן למלך,

 

והלב מברר את הנקי והברור שבדם. דהיינו

ו' קצוות של חכמה (בלי ג' ראשונות שהם דינים ומרות).

ומוכן להתייחד בו עם הימין,

והשאר, שהוא דם טמא מניחו לכבד והצד שלו,

שהם סמאל וסיעתו,

 

ואז מתחילה ירידת מיין  הדוכרין מז"א (החסדים)

שהם סוד הרוח, המתחבר עם מיין נוקבין.(חכמה)

שבלב ויהיו לאחד.

חלק ג')

והמיין הדוכרין, הם סוד החסדים הנמשכים מן המוח.

שהם הסוד של ג' ראשונות של ז"א.

ומשם נמשך הרוח. שהו סוד  החסדים.

אל החוטם.  שהוא תפארת של ז"א.

וכן אל הפה, שהוא מלכות של ז"א

 

והרוח שמן המוח נכנס לב' נקבי החוטם. שהם הסוד

 ימין מים. שמאל אש. הכולל בתפארת, ז"א.

ומשם נמשך דרך הקנה אל הריאה,

 

וב' כנפי ריאה נושבים הריח, שה"ס החסדים

ומיין דוכרין, אל הלב,

ואז מתלבשת החכמה שבלב בחסדים שברוח.

 

וכן ז"א שהוא הויה.

מתיחד עם המלכות שהוא אדני.

יהוה  אדני  י א ה ד ו נ ה י 

כפי התיחדות המ"ן  ומיין דוכרין.

ובסוד זה נאמר את קרבני לחמי לאשי וגו',

כי מלבד שמזווג הזה מתמלאת בקשתו

של המקריב או המתפלל,

 

הנה גם כל העולמות מקבלים מן הזיווג הזה.

כל אחד לפי מדרגתו,

 

כי זיווג ז"א זכר ומלכות הנקבה

מאיר  תחילה לכל העולמות  בכלל,

וענף קטן מהארת הזיווג מגיע אל האדם

למילוי בקשתו,

 

ונמצא  שהאדם  המקריב או המתפלל מלבד

שתקן את עצמו,   אלא בזמן הופעת דינים קשים.

שזה הסוד המלך קם, בהארת החכמה.

בחמתו.  בדינים הקשים ממשתה היין.

 

יורה שהמדובר הוא בהארת החכמה.

שז"א נקרא התורה. ממשיך אותה,שהוא חכמה

של השמאל שמתחילה בשליטת החסדים. כנ"ל.

 

וזה שנאמר.  בזמן שכנפי הראיה נושבים על הלב.

וחמת המלך שככה. (גימטרייה משה) דהיינו

בזמן שליטת הרוח של כנפי הריה. שהוא החסד.

 

 

סעיף תד')  במה  וחמת המלך שככה.

משום  (יחזקאל לז') וישמע את הקול.

זה קול התורה, קול של קריאת שמע.

שהוא קו אמצעי. שהוא חסדים,

המייחד ימין ושמאל זה בזה. תחת שליטת החסדים.

ואז נשקטים הדינים כנ"ל בדבור הסמוך.

 

וידבר אליו, שהם סוד גילוי חכמה שבמלכות.

הנקרא דבור, הוא בתפילה שבפה. שהוא.

אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.

שהיא המלכות.

 

סעיף תה') 

 

סעיף תו') 

חלק ד' מראות הסולם.

ראו המשך המאמר על סוד התפילה.  או תעזרו

בשעורים של רבי דוד קורן.  שעורים בדיסקים dvd

צורו קשר.  ידע בלעדי בעולם.

כי אין ידע כזה מעמיק ויסודי מלמדים היום

בשום מקום מרכז או ישיבה או אקדמיה בעולם.

סודות התפילה. 

 

 
הקדמה למחלות – לב ומוח

מתוך שעור ברפואה קבלית

מאת רבי דוד קורן

שני מחלות שהם קוטלי האדם החזקים ביותר.

המחלה הנפוצה מס' 1 –
התקפי לב מה שמכונה שבץ לב ודום לב.

מחלה מס' 2 –  השבץ המוחי –
שיתוק מוחי הגורם לשיתוק המערכות בגוף.

חמור יותר מצב בו השיתוק המוחי יכול לגרום גם
על ידי שטף דם במוח. שזה ממות.

לכן, נשאלת השאלה, מהי האמביציה – הרצון.
אם בגיל 30 עד גיל 40 , האדם נמצא בשיא כושרו
ואם הוא לא מאוזן יכול לקבל התקף – מדוע.


הרצון לקבל הוא כלי של אש.

אמביציה. התלהבות. שלהבת.

האדם כל הזמן יוצר אש – שלהבת! אש לא מאוזנת.
מה קורה כשהאדם מגיע לגיל 60 – 70 ,
אין לו יותר אמביציה ולא התלהבות,
אפשר לומר שאדם בגיל כזה הוא כבר עייף מהחיים.
 

אין לו חשק לכלום ולא אמביציה ורצון כמו לכולם. 

מחלות לב ושבץ מוחי

אם עודף מרץ ואמביציה והתלהבות גורמים
להתקפי לב.
הלב הוא משאבה שמעביר את הדם למוח,
ומה קורה שהמוח לא מקבל דם וחמצן באופן סדיר
מפסיק לתפקד. לכן שבץ לב נגרם מחוסר
אמביציה וחוסר התלהבות.

שני יסודות מים הלבן. ואש האדום.
מהם ניבנה האדם שהם. אנו מגדרים בקבלה.
פלוס ומינוס שהם אש ומים אדום ולבן זכר ונקבה

ידוע לנו שהמוח הוא היצרן של מערכת ההורמונאלית
 הוא הלבן שבדם והלבן הוא צופן למים – קו ימין.
שהוא אחראי על כוח הגדילה והצמיחה והתפתחות
 הגוף. הוא הפלוס (פרוטון)


למדנו על האות ת' של מזל סרטן. יסוד מים.

הלב הוא אדום – צופן ליסוד אש – קו שמאל הכלי.
 המינוס(האלקטרון)


וכאן אנו צריכים לשים לב מה יותר חשוב

הלבן  או האדום, המים או האש,, גבר או אישה.

כמובן ששניהם, ושניהם חייבים להיות באיזון,
אחרת אין שום קיום והמשכיות.

האש שהוא המינוס הוא חיסרון שהוא הרצון.
רק חיסרון מוליד תנועה . כמו האלקטרון.

ואנחנו כולנו נברנו כלים של חיסרון שנקראים
רצונות  לקבל כל הזמן מילוי .
לכן יסוד אש היא כל הזמן בתנועה כמו האש עצמה

ואש לא יכולה להתקיים אם היא לא מקבלת כל הזמן
מילוי. לכן הכלי בחושך ורוצה אור.

דחף אותיות פחד

כי מה זה הכלי של רצון שהוא חיסרון שיוצר דחף
ונוצר תנועה. הכלי שהוא אש שיוצר את הדחף
ובעקבותיו את הרצון והמרץ המילוי מגיע
 מהמוח שהוא הלובן שבדם אל הלב.
 

ומה שקרה שהמוח מפסיק להזרים את הלובן שהוא
 כוח החיים ללב שהוא הכלי.
פה האש פשוט כבתה וזה אומר דום לב כי אם אין רצון
 אין קיום..


עכשיו יש מצב קיצוני אחר – רק המוח – הלבן.

כלומר כל מעבירי האנרגיה – הגזים של המוח – נסתמים.

כמו שיש סתימת עורקים – שהם שומנים בעורקי הלב,
 הבעיה כאן היא אותו דבר אבל במוח.

סתימת העורקים של המוח שזה שבץ מוח
וכל מחלות המוח שהן למעשה התוצאה של יאוש
וחוסר תקווה, כל מחלות הזיקנה הקשורות לתשישות
 נפש כגון אלצהיימר – זוהי תוצאה של התנוונות
המוח כי אין שום רצון חשק,
התלהבות של בניה האדם מרים ידיים וזהו.

הסימנים המוקדמים לזה הם שהבן אדם הופך
ומתנהג במצב פסיבי לחלוטין לחייו,
האדם מאבד את רוח ההתלהבות שהיא
למעשה רוח החיים.

הוא לא מתלהב מהילדים שלו, מהבית שלו,
מחשבון הבנק מהסביבה ומהחברים שלו ומעצמו.

לא מסוגל ליהנות משום דבר,

אפילו משמחות משפחתיות שלו.
פשוט שום דבר לא מעניין אותו. אפילו לא אוכל ,
רחצה וכד'.
הוא פשוט ניתק את עצמו מהצד הזיכרי שזה האור
זכר – מלשון זיכרון.
 
מהי האלצהיימר – אדם פשוט מאבד את הזיכרון,
מדוע – כי הוא לא רוצה יותר נמאס לו ואיבד עניין.

האדם כל הזמן נמצ א בשלילה ובהכחשה למודעות
שלו – עד כדי כך – שהוא גם לא רוצה
לזכור את שמות הילדים והנכדים שלו.

כלומר, האנשים שמאבדים תקווה,
סביר להניח שהם יחלו במחלות אלצהיימר.

חלק מקורס רפואה קבלית. 15 שעורים מרתקים
דרך סוד האותיות והמזלות.

ניתן להזמין את כל הקורס בדי וי די ללימוד
ולשיפור איכות החיים. צור קשר.


וכן ז"א שהוא הויה.

מתיחד עם המלכות שהוא אדני.

יהוה  אדני  י א ה ד ו נ ה י 

כפי התיחדות המ"ן  ומיין דוכרין.

ובסוד זה נאמר את קרבני לחמי לאשי וגו',

כי מלבד שמזווג הזה מתמלאת בקשתו

של המקריב או המתפלל

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.