שער הגלגולים הארי הקדוש
הקדמה יח'

כתבי האר"י  הקדוש

רבי חיים ויטאל ז"ל

שער הגלגולים

 

קרן אור ללימודי הקבלה

מאת רבי דוד קורן

 

 

 הקדמה יח

כבר הודעתיך כי ד' עולמות הם,

 

וסדרם אצילות בריאה יצירה ועשיה.

 והנה כל עולם ועולם מאלו הד',

כלול מארבעתם באופן זה,

 

כי בעולם האצילות,

 אבא נקרא אצילות,

 ואימא בריאה,

בן)  וז"א יצירה,

 בת) ונוקבא עשיה,

 ועד"ז בכל עולם מהם. 

 

 

האמנם בחי' ארךנפין, (כתר)

להיותו נעלם מאד, אינו נזכר.

 

ודע, כי מן עולם אצילות יוצאות נשמות,

ומן הבריאה רוחין קדישין,

ומן היצירה מלאכים,

ומן העשיה אופנים:

 

 

והנה האדם התחתון,

כולל כל העולמות הנזכר,

 

ובתחלה זוכה לנפש דעשיה,

 ואם לא זכה אל הרוח

מפני שחטא ופגם את הנפש,

והכניסה ע"י מעשיו בתוך הקליפות,

 

 אומרים לו יתוש קדמך ומעולה ממך,

מפני שהיתוש לא עשה מעשה פגם למעלה

כדי שיכניס בקליפות.

 

אבל אם לא חטא בנפש ההיא,

אז הוא בסוד אופנים.

 

ואמנם צריך שתדע,

כי לפעמים יהיה באדם נפש בלבד,

 ויהיה יותר חשוב ומעולה ממי שיש בו רוח

 

 

והענין הוא במה שנבאר,

כי כל עולם ועולם כלילו מארבעתם

 

ונמצא כי גם הנפש דעשיה כלולה מבחי'

נר"ן ונשמה לנשמה,

 וארבעתם מן העשיה,

 וכלם נקראים נפש בלבד דרך כללות.

 

 

 והנה לפעמים אדם א'

שיהיה מבחי' נשמה דעשיה,

 

וכיון שהתחיל להאיר ולהתקן קצת,

תכף מאירה בו בחי' הנשמה

של כללות דרוח דיצירה,

 

אעפ"י שעדיין לא נתלבשה בו ממש לגמרי,

כי כבר הודעתיך,

 שאי אפשר שהרוח שביצירה

 יתלבש ממש לגמרי באדם,

אלא עד שיתוקן נפשו

בכל חלקי העשיה לגמרי,

 

 

אבל מאיר בו הארה בלבד,

ויהיה אדם א' שהוא מבחי' נפש דעשיה,

 ויש בו ג"כ נפש מן היצירה,

הנקרא נפש של הרוח כנזכר,

ואדם זה בודאי שהוא גרוע מן הראשון:

 

 

גם דע, כי יש אדם שיוכל להשיג

עד נפש מעולם האצילות,

 והוא ממלכות דאצילות.

וכן יותר למעלה מכל בחי' אצילות.

 

ודע, כי אם יזכה האדם להיות

בו רוח מן היסוד דאצילות,

יהיה נקרא איש האלהים,

בעלה דמטרוניתא, ועליו נאמר

צדיק מושל יראת אלהים.

 

כי כמו שיש צדיק אחד, אשר בפטירתו

עולה בסוד מ"ן במלכות דאצילות

 

כן יש צדיק

שעולה בסוד מ"ד ביסוד דאצילות.

ובזה תבין מ"ש בזוהר בפרשת תרומה דף קס"ו ע"ב בפסוק

אור זרוע לצדיק,

אור שכבר נזרע,

 

והענין הוא,

 כי אחר החרבן נתפרדו ז"א מנוקבא,

 והגנן העליון שהוא יסוד,

איננו זורע גנתו.

 

אמנם גנתו מזרעת מאיליה,

 מן הספיחים שיצאו וצמחו בה מתחלה,

 ומהם חוזרת וצומחת

 

והנה הספיחים הם נשמות הצדיקים,

אשר טרם החרבן

זרעם הגנן בגנה העליונה וצמחו בה.

 

וכאשר חוזרת ונפטרים מן העה"ז,

חוזרים לעלות שם בה בסוד מ"ן,

או ביסוד שהוא הגנן העליון בסוד מ"ד,

ומהם חוזרת וצומחת.

 

 וז"ס פסוק אור זרוע לצדיק,

שכבר האורות האלו נזרעו בתתלה

 בגנה העליונה,

והם עצמם שחוזרים ונזרעים,

 ואין זה זרע חדש והבן זה:

 

 

עוד דע, כי האדם מתעסק בעשית המצות לבד, הנה הוא זוכה אל הנפש הנקרא עשיה ולא יותר.

 

והוא דומה, לאשה שהלך בעלה למדינת הים,

והניחה ערומה רעבה וצמאה,

 

 והיא דומה אל השכינה היושבת בגלות,

וביתה נחרב ויושבת בגלות בחושך

 

כך נפש האדם

בהיותה בלתי רוח שהיא בעלה,

אין לה לא אור ולא שכל להשכיל.

 

ואם ישתדל עוד האדם הזה,

 לעסוק גם בתורה,

ולומד והוגה ושונה בה תמיד בתורה שבע"פ,

ועוסק תמיד לשמה בה,

 

 אז יזכה גם אל הרוח שהוא מן יצירה.

 ואז ידמה לאשה שבא בעלה,

 ודר עמה בביתה תמיד,

ומלבישה, ומאכילה, ומשקה,

 וחוזרת למעלתה.

 

כך האדם הזה, כשיבא בו הרוח,

וישרה תוך נפשו,

אז תתמלא נפשו ברוח חכמה,

 ותתעלה נפשו מעשיה ליצירה:

 

 

ואם ישתדל עוד האדם הזה,

 ויעסוק בחכמה הנעלמת, ובסודות התורה,

אז יזכה גם אל הנשמה,

שהיא מן הבריאה,

 ותאיר הנשמה ברוח שבו,

 

ותוסיף מעלה על מעלתו,

 וחכמה על חכמתו,

 ואז נקרא אדם שלם,

אשר עליו נאמר,

 ויברא אלהים את האדם בצלמו.

 

 

וסוד הענין הוא,

כי בהיות האדם נפש לבדה,

 אין לו השפעה,

אלא משם אדנ"י בלבד,

 

 וכשיעסוק בתורה לשמה,

זוכה גם אל הרוח הבא משם יהו"ה,

 

וכשיעסוק בסודות התורה,

זוכה גם לנשמה,

 וימשך עליו כח והשפעה גם משם אהי"ה.

 

ובהתחבר באדם שלשה שמות אלו,

יעלו בגימטריא יב"ק.

ואז יאמר עליו,

ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו

ר"ת יב"ק,

טבלה 1

אדני

= ס''ה

65

הוי''ה

= כ''ו

26

אהי''ה

=  כ''א

21

אלה''ים     +

הוי''ה =

יב''ק

 

ואז יהיה האדם

בנפש מן עשיה,

ורוח מן יצירה,

ונשמה מן בריאה. 

ואם יתקן עצמו יותר,

 

 אז יהיו לשלשת מן היצירה,

ואם יתקן עצמו ביותר,

 יהיו השלשה מן בריאה,

 ואם יתקן עצמו ביותר,

יהיו לו כל השלשה מהאצילות:

 

 

ענין הנבראים.

 דע, כי ד' יסודות הם, וסימנם ארמ"ע,

ר"ת, אש, רוח, מים, עפר.

והם הם עצמם ארבע אותיות ההוי"ה,

כמבואר בזוהר ריש פרשת וארא ומהארבעה יסודות אלו

שהם רמוזים בארבע אותיות ההוי"ה,

 

מהם נתהוו ונבראו כל הברואים שבע"ז.

וכפי היסוד שנתגבר בנברא ההוא,

 על שאר היסודות,

כך היה השנוי שמן הנברא ההוא אל זולתו,

 

 

 ואמנם ידעת, כי ד' אותיות ההוי"ה

מצטרפים ב י"ב צרופים,

 ועל ד"ז הולכים ומתרבים הצרופים,

משונים זה מזה,

 

ממדרגה אל מדרגה

 וממספר אל מספר,

עד שהם מספר ס' רבוא צרופים,

ע"י הנקודות שבהם כנודע.

 

ומן הצרופים ששים רבוא הנזכר

, יש בחינותיהם במספרם בארבע היסודות,

 

 וע"כ היה כח בארבע היסודות

להרכיב ולהוליד נבראים

 משונים זה מזה לאין קץ,

וכלם מבחי' ארבע היסודות בלבד.

 

אמנם שינויהם הוא,

כפי כח היסוד הגובר בנברא ההוא כנז"ל,

וכמ"ש הרמב"ם ז"ל

בהלכות יסודי התורה

והנשמות של בני אדם

 שהם מארבע היסודות בכל איבריה,

 

 

יש בכל אחד הארבעה יסודות

 בכל הצרופים ששים רבוא הנזכר,

וע"כ הנשמות מתחלקות לכמה חלקים כפי הצרופים,

 וכל חלק וחלק יש בו פרצוף שלם,

 הנקרא אדם.

והחלוק הזה מתחלק לאין קץ.

 

ובזה תבין סוד הגלגול,

שהוא גלגול החלקים שלם,

 וביאתם כל אחד בזמן הראוי לו והבן זה:

 

========-------=========

  
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.