שער הגלגולים הארי הקדוש
הקדמה ט''ו'

כתבי האר"י  הקדוש

רבי חיים ויטאל ז"ל

שער הגלגולים

 

קרן אור ללימודי הקבלה

מאת רבי דוד קורן

 

הקדמה טו

 

ובה יתבאר טעם,

למה מצינו היות צדיקים גדולים,

בני רשעים גמורים.

 

וכמו שמצינו באברהם,

שהיה בן תרח, כומר גדול,

ועושה פסילים למכור לכל העולם ולהחטיאם.

 

ובזה יתבאר, למה הקליפות מתאוים כ"כ להחטיא את האדם,

עד כי גרמו להחריב בית המקדש,

ולהגלות שכינתו יתברך בין הגוים,

ולהכעיס את השי"ת אשר בראם.

 

 

וסוד הענין דע, כי ע"י חטאו של אדה"ר,

נפלו כל הנשמות לתוך עמקי הקליפות.

 

 

 

והנה הקליפות הם שיורי הזוהמא והפסולת שנברר

מן הקדושה במיתת המלכים של אדום,

כמבואר אצלינו

 

והקליפות האלו הם בעצמם,

הנקראים בשם דרגא דמותא.

אבל הקדושה,

היא אלהים חיים ומלך עולם,

 

 

ולכן הם רודפים אחר הקדושה הנקראת חיים,

כדי ליזון ולהחיות ממנה.

 

ובעוד שהקדושה בתוכה,

הם חיים ונזונים ממנה.

וכשאין קדושה בתוכה, הם מתים,

ואין להם חיות ושפע,

 

 

ולכן הם טורחים אחר הקדושה,

ומחטיאים את נשמת האדם הקדושה,

 

כי אז גורמים אל הקדושה,

ואל אותה הנשמה שתכנס ברשותם,

והם חיים ונזונים על ידה.

 

 

לפי שהנשמה הקדושה

אי אפשר לה להכרת ממקום הקדושה,

 

כי הבורא יתברך חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח,

אפילו נצוץ קטן של נשמה קדושה,

וממקום קדושתו יתברך משפיע,

וממשיך מזון אל אותם הנשמות

שבתוך הקליפות ההם,

ומאותו השפע נותנים גם הקליפות,

 

 

ולכן רודפים להחטיא את האדם,

כאחד הרודף וטורח אחר מזונותיו,

 

ולא יבוזו לגנב

כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב:

 

 

והנה כאשר נחרב בית המקדש,

גלתה שכינה בין הקליפות,

 

לפי שהנשמות שגלו ביניהם,

אין בהם כח ויכולת לצאת מתוכם,

 

כיון שנפגמו בחטאם. וע"כ שכינתו יתברך,

 

אשר עליה נאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה,

נכנסת ביניהם כדי ללקט

אותם נצוצות נשמות אשר בתוכם,

ומבררת אותם ומעלה אותם למקום הקדושה,

 

ומחדשם, ומורידם בעה"ז,

בגופות האנשים.

 

 

ובזה תבין היטב סוד גלות שכינה.

ומיום שנחרב בית המקדש,

זו מלאכתו יתברך,

 

 

עד שיכלה מלאכתו ללקוט כל הנשמות

שנפלו בין הקליפות של האדם הבליעל

ונתערבו בו מראשו ועד רגליו,

ועד שיגמר ללקט אפילו אותם שנפלו עד הרגלים,

 

 

אין המשיח נגלה,

ואין ישראל נגאלים.

כמבואר אצלינו בזוהר בפרשת פקודי וז"ל,

כד מטו רגלין ברגלין,

כדין כתיב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים.

 

 

ואמנם אין השכינה מלקטת אותם,

אלא ע"י מעשה התחתונים ותפילותיהם,

בסוד תנו עז לאלהים.

 

וכפי גדר מעשה התחתונים,

כך גדר הוצאות הנשמות והנצוצות ההם.

 

 

ואלו כל ישראל היו שבים בתשובה גמורה,

היה כת בשכינתו יתברך

להוציא כל הנשמות משם ברגע אחד.

 

 

אבל חטאתינו מתישים כחה,

וכמש"ה צור ילדך תשי.

 

 

וכאשר יכלו הנשמות מלצאת משם,

אז גם שכינתו יתברך תצא משם,

ויסתלק חיותם, וימותו הקליפות,

והרשעה כלה בעשן תכלה,

 

 

וז"ס פסוק בלע המות לנצח וגו'.

 

 

ר"ל, שהקליפות הנקראות מות, יכלו ויבולעו ברגע אחד,

מסבת הסתלקות שכינתו יתברך מתוכם.

וכל נצוצות נשמות אשר ביניהם כנזכר:

 

 

ונחזור לעניין, כי בהיות השכינה בתוכם,

מוכרח הוא שיקבלו מזון ושפע וחיות,

ואין השכינה גולה ביניהם,

אלא לסבת הנשמות.

 

ולכן כל מגמתם היא,

להמשיך הנשמות בתוכם,

ולעכבם שלא יצאו,

כדי שיחיו ויתפרנסו על ידם.

 

 

והנה כפי גדול ערך הנשמה,

כך גודל ערך השפע הנמשך אליהם.

 

 

ולכן בהיות איזו נשמה יקרת הערך,

אינם מניחים אותה לצאת מתוכם,

וכל מגמתם לטנפה ולטמאה ככל הבא מידם,

כדי לעכבה אצלם תמיד.

 

ולפעמים שהם מתייראים אולי איזה צדיק גדול

יעשה איזה מצוה גדולה,

 

ויהיה יכולת בידו להוציא אותה הנשמה מתוכם,

ולהמשיכה בטפת זרעו בהזדווגו בקדושה עם אשתו,

 

 

ולכן בראותם איזה רשע פגום בתכלית,

טורחים הרבה ומקטריגים לפני השי"ת

על הנשמה ההיא,

להכניסה בטפת זרעו המזוהמת,

כדי שעי"כ תתקלקל הנשמה ההיא יותר מבתחלה

ותפגום בתכלית,

 

ועי"כ תחזור לידם פגומה מאד,

ולא תצא עוד מתוכם.

 

והנה הקב"ה חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח,

ובפרט זו הנשמה הטהורה והמעולה,

 

ואז שומע לקולם,

ומכניס במקום הרע ההוא,

וכיון שיצאת מתחת ידם,

הקב"ה עוזר אותה,

 

והיא מתנערת מעפר שריפת חטאתה וטומאתה,

ומכשרת במעשיה,

כמרגלית המתרחצת ומראה זכותה לעיני הכל,

 

ולא די כי אותה הנשמה נתקנת,

אלא גם אביו שהולידו זוכה

ע"י בנו וחזר בתשובה

 

ע"ד מה שנתבאר אצלינו בענין איוב,

שהיה גלגול תרח אבי אברהם,

אשר שב בתשובה ע"י בנו אברהם.

 

והקב"ה מרמה בקליפות,

כי חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח:

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.