שער הגלגולים הארי הקדוש
הקדמה יג'

כתבי האר"י  הקדוש

רבי חיים ויטאל ז"ל

שער הגלגולים

 

קרן אור ללימודי הקבלה

מאת רבי דוד קורן

 

הקדמה יג

וגם היא נקשרת עם האמור, וז"ל,

גם דע הקדמה אחרת והיא,

 

כי כל אלו הנשמות כאשר יוצאות

מתוך הקליפות לעלות אל הקדושה בסוד העבור כנזכר,

אינם יוצאות אלא על ידי תפלותיהם של ישראל,

 

 

כי אז הם יוצאות ועולות

אל הקדושה בסוד מ"ן כנודע,

או ג"כ יוצאות ע"י איזה יחוד שמייחד

האיש הצדיק בעה"ז,

כמבואר אצלינו בשער רוח הקדש,

 

 

מציאות היחודים ועניינם.

או יוצאות ע"י איזו מצוה שיעשה האדם בעה"ז.

 

 

ודע, כי יש נשמות שע"י איזו פגם שיש בתחתונים,

או מחמת פגם שיש בהם עצמם

שחטאו בתחלה בהיותם בעה"ז,

 

וע"י זה הם יורדות בעמקי הקליפות,

 

 

ואם אז נזדמנה יציאת ועליית איזו נשמה

מתוך הקליפה להתעבר במעי המלכות ולהתקן שם כנזכר,

 

 

יש יכולת באותה נשמה שבמלכות

לאחוז אותם הנשמות שהם פגומות

קודם שירדו אל הקליפות ולהעמידם ממקומם,

ולהחזירם עמה למעלה במעי המלכות בסוד העבור,

 

ושם יתוקנו כלם, ואח"כ יבואו בעולם:

 

 

והענין הוא, כי בהיות הנשמה במעי המלכות,

תמיד היא שם מעלה מיין נוקבין למעלה,

ובכח אותם המיי"ן נוקבין שהיא מעלה,

יכולה להעלות עמם לאותה הנשמה כנז'.

 

 

אמנם אי אפשר זה,

אם לא ע"י שיניח קצת רוחא וישדי בגוה.

פי', שהנשמה הראשונה שהיא במלכות,

נותנת כח אחר ממנה באותה נשמה הפגומה,

 

והיא מתלבשת בההיא רוחא, ונתקנה על ידה,

 

וזה הרוח נשאר תמיד

קשור עמה עד זמן התחיה,

ואז מתפרשים זה מזה:

 

 

גם דע, כי אם אותה הנשמה שהיתה

מעוברת בבטן המלכות,

היא ממדרגת אותם הנשמות שעומדות

בעיבור י"ב חדשים,

 

יש בה יכולת וכח,

שגם אותה הנשמה הפגומה שעכבה עמה,

תעמוד כמוה י"ב חדש,

אפי' שאינה אלא ממדרגה הגרוע שבכלם,

שהיא נשמת הגרים,

 

שאינם מתעכבות רק עד שלשה ימים.

 

 

וכן אם הראשונה היא ממדרגת ט' או ז' חדשים,

ואחרת היא גרועה יותר,

שהיא מבחי' מ' יום, או ג' ימים,

 

תעמוד כמוה ט' חדשים או ז' חדשים.

ואם הדבר הוא להפך,

 

 

שהראשונה המעכבת מאת האחרת,

אינה אלא ממדרגה ט' חדשים,

 

והב' שנתעכבה על ידה, היא מדרגה י"ב חדש,

 

 

אז שתיהם עומדות י"ב חדש.

באופן שלעולם אזלינן בתר רווחא ועלויא דמלתא:

 

 

והנה אני מסופק בזה איך שמעתי ממורי ז"ל, והמשל בזה,

כי אם הנשמה החדשה שהיתה מדרגת קין והבל,

שזמנה שבעה חדשים,

ועכבה עמה נשמה אחרת שהיתה ממדרגת אדם הראשון

שנשתיירו בו, שהיתה זמנה ט' חדשים,

 

 

אלא שהיתה נשמה ישנה,

שבאה שני פעמים לעולם.

אם נאמר, שכיון שזו הנשמה השניה

היא ממדרגת ט' חדשים,

 

א"כ עתה שנתעכבה, ונתקנה ע"י הראשונה,

 

א"כ גם אם זו הנשמה תהיה משבעה חדשים,

גם שתיהם מתעכבים ט' חדשים:

 

 

גם דע, כי יארע לפעמים,

שנשמה אחת תעכב נשמה אחת

מלירד אל הקליפות כנזכר,

וזה ע"י דשדי חד רוחא בגוה כנזכר,

 

 

ואח"כ מכח שתופם יחד,

יהיה כח בשתיהם לעכב עוד נשמה שלישית אחרת

מלירד אל הקליפות,

 

וזה ע"י דשדי הנשמה השנית בשלישית חד רוחא,

 

 

וגם הנשמה הא' שדי חד רוחא בשלישית.

ועד"ז אפשר עד עשר נשמות, זו קשורה בזו,

 

 

עד שנמצא כי בנשמה העשירית,

יש בה חד רוחא מן הנשמה הא',

וכן חד רוחא מן כל א'

משאר הט' נשמות שקדמו אל זו העשירית,

 

וכפי זה נמצא, כי הראשונה יש לה ט' רוחין

בט' נשמות שתחתיה,

 

והב' יש לה ח' רוחין וכו',

והעשירית אין לה רק כח שבה,

ואין תחתיה מי שקבלה ממנה רוחא כלל,

 

 

ונמצא ג"כ כי כל הט' נשמות אחרונות

משועבדות אל הראשונה,

 

כי היא אליהם כדמיון אב לכלם,

והוא מדריך ומתקן לכלם,

ע"י ההוא רוחא דשדי בגווה דכל חדא וחדא מנייהו,

 

 

וכיון שכן נמצא שהוא נוטל חלק עם כל הט'

בכל המצות שהם עושים,

והוא מחוייב להדריכם בדרך טובה,

ובטובתם יקח גם הוא חלקו.

 

 

אבל הם אינם נוטלים חלק במעשיו,

ולכן אינם מחוייבים להדריכו.

 

ועכ"ז השניה, כל השמונה נשמות שאחריה,

משועבדות לה, והיא אינה משועבדת להם,

 

וכן עד"ז בכלם. וז"ס מ"ש חז"ל,

והביאו הרמב"ם ז"ל בהלכות שכנים פ"ג וז"ל,

ה' גנות המספקות מים ממעין א', ונתקלקל המעיין,

כלם מתקנות עם העליונה וכו'.

 

וברור הענין הוא כך הוא, דע,

כי אין לך צדיק וצדיק שבעולם,

שאין לו שתי נשמות,

כנזכר בזוהר ריש פרשת נה בתוספתא,

על פסוק אלה תולדות נח נח,

 

וכן משה משה שמואל שמואל וכו', תרין זמנין.

(הגהה - אמר שמואל, הנה באור התוספתא הזאת ביארתיה בשער ב' שער מאמרי רשב"י בפרשת נח, ולכן לא חזרתי וכתבתי אותה פה ומצאת שם כי תדרשה):

 

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.