שער הגלגולים הארי הקדוש
הקדמה יב'

כתבי האר"י  הקדוש

רבי חיים ויטאל ז"ל

שער הגלגולים

 

קרן אור ללימודי הקבלה

מאת רבי דוד קורן

 

            הקדמה יב

בענין נשמות החדשות והישנות:

כבר נתבאר למעלה,

כי כל הנשמות כלם היו בתחלה כלולות באדה"ר,

וכשחטא נשרו איבריו, ונתמעטה קומתו.

ובארנו פי' ענין זה,

 

שהוא שירדו הנשמות אל עמקי הקליפות,

ולא נשתיירו בו אלא קצתם,

שהוא סוד מאה אמות.

במארז"ל על פסוק ותשת עלי כפכה.

 

 

והנה באדה"ר היו כלולות קצת נשמות חדשות

שלא באו לעולם,

ואלו נקראות נשמות חדשות אמיתיות.

 

 

ולמטה מהם היה מדרגה אחרת,

והם הנשמות שנשתיירו כלולות בו, ולא נשרו ממנו,

ואלו נקראים ג"כ חדשות, 

אבל לא בערך הראשונות הנז"ל.

 

 

והנה כאשר אלו הנשמות שממדרגה ב',

יבאו בגוף בגלגול,

אחר שמת אדה"ר ונפרדו ממנו,

 

 

עדיין אז יקראו חדשות. והטעם הוא,

לפי שיצירת האדם הא' היתה

בבחי' זווג עליון אחור באחור

 

 

ולכן עד שתחזור לבא עם ההיא בבחי'

זווג עליון דפנים בפנים,

אז תקרא פעם א' שבאה לעולם, ונקראת חדשה,

 

 

ואם גם אחר מיתת אדה"ר,

לא זכתה הנשמה ההיא לבא פעם אחרת בעולם,

אלא בבחינת זווג אחור באחור,

 

 

עכ"ז תקרא עתה פעם א' שבאה לעולם,

אע"פ שלא באה ע"י זווג פנים בפנים,

לפי שכבר באה עתה אחר מיתת אדם הראשון:

 

 

 

ואחר מדרגה זו,

יש עוד מדרגה שלישית תחתיה,

 

והיא מהנשמות שנשתיירו באדה"ר,

שמהם הוריש אדם לקין והבל בניו כשנולדו,

 

 

ומדרגה זו שוה אל המדרגה הב',

כי גם בהיותם בקין והבל,

אינם שם בבחי' פעם א',

 

 

כיון שלא באו בקין והבל אחר מיתת אדם,

אלא בחייו הנחילם להם,

 

 

לכן אין היותם כללות בקין והבל נחשבת אפילו לפעם א',

אלא הרי הם כאלו עדיין היו כלולות באדם.

 

 

וכאשר מתו קין והבל,

אם יחזרו נשמות אלו לבא בעולם,

אפילו שיבאו מבחי' זווג אחור באחור

תקרא אז פעם א' שבאה בעולם,

ותקרא חדשה.

 

ומשם ואילך אם תמות ותתזור לבא בעולם,

אז נקראת מגולגלת.

 

אך אע"פ שדינה שוה אל המדרגה הב'

 

 

עכ"ז בבחי' אחרות, הם גרועות אלו הנשמות

שנכללו בקין והבל מהנשמות שנשתיירו באדם עצמו,

ואינם נקראים כ"כ חדשות כמותם:

 

 

ואחריה מדרגה רביעית גרועה מכולם,

 

והם הנשמות שנשרו מאדם עצמו אל עמקי הקליפות,

 

 

כי אלו ישנות נקראים.

ואפילו בפעם א' שבאו לעולם,

אחר שנפלו בקליפות,

נקראים נשמות ישנות מגולגלות.

 

 

ואחריה מדרגה ה' גרועה מכלם

והם נשמות הבאות בגוף הגרים המגיירים.

 

 

ואמנם כל המדרגות הנז"ל ירדו אל הקליפות,

חוץ מן המדרגה הראשונה,

שהם הנקראים חדשות אמיתיות.

 

אבל שאר המדרגות כולם ירדו אל הקליפות.

וזהו הצד השוה שבהם.

אלא שעדיין יש בהם חלוק,

ואינם שוים במדרגת נפילתם, והוא,

 

 

כי אותם שנשתיירו באדם הנקראים מדרגה שניה,

אין בהם רק פגם אחד,

שנפגמו בחטאו של אדם.

 

ואותם שהנחיל לקין והבל בניו,

והם המדרגה הג',

יש בהם שני פגמים,

פגם חטאו של אדם,

ופגם עצמם של קין והבל,

כי גם חטאו, כנזכר בספר התקונין תקון ס"ט:

 

 

ודע, כי כאשר הגיע זמן צאת הנשמה

מתוך הקליפות לבא בעה"ז,

הם צריכות בתחלה לבא

בעבור במעי של המלכות נקבה העליונה,

 

כדי להטהר להנקות שם

מחלאת טומאת זוהמת הקליפות,

אשר נתעכבו בה בהיותה בתוכם:

 

 

ואמנם זמן שהייתם שם אינו שוה,

כי כפי גדר הנשמה,

כך יהיה לה כח וזכות להתעכב שם בבטן המלאה,

עד שתזדכך לגמרי ותתחדש:

 

 

ונבאר סדר החמשה מדרגות הנז',

הנה המדרגה הראשונה,

שהם הנשמות הנקראים חדשות אמיתיות,

יכולות להשתהות בסוד עבור בבטן המלכות י"ב חדשים,

ואח"כ יורדות בגוף בעה"ז,

 

ולכן דוגמת זה מצינו עבור באשה י"ב חדש,

כנזכר בגמרא מעשה דאשתהי תריסר ירחי,

ואכשר רבה תוספאה.

 

 

והמדרגה הב', והם הנשמות שנשתיירו באדם,

ונקראים חדשות ולא לגמרי,

אין בהם כח להשתהות במעי המלכות

רק ט' חדשים בלבד,

ואח"כ באות לעולם.

 

 

והמדרגה הג', והם נשמות קין והבל,

אשר גם הם חדשות בצד מה,

אלא שאינם לא כראשונות ולא כשניות,

לפי שיש בהם ב' מיני פגם,

 

 

הנה אלו אין בהם יכולת להשתהות במעי המלכות

רק שבעה חדשים בלבד.

 

 

והמדרגה הד', והיא שאר הנשמות שנשרו מן אדה"ר,

וירדו אל הקליפות, אע"פ שיצאו משם,

וירדו ובאו לעה"ז בפעם א',

 

הרי הם כשאר מדרגות הראשונות הבאות בפעם שניה,

וכלם נקרא נשמות ישנות מגולגלות כנזכר,

 

 

ולכן בין אלו שממדרגה הרביעית בבואם בפעם ראשונה,

ובין אותם שממדרגות הראשונות

בבואם בפעם שנית ומשם ואילך,

 

 

כל אלו הם אינם מתעכבות בבטן המלכות

רק מ' יום כנגד יצירת הולד,

ואח"כ תיכף יורדות בעולם.

 

והמדרגה הה', והם נשמות הגרים,

אינם יכולות להתעכב בבטן המלכות

רק שלשה ימים בלבד, כדי קליטת זרע,

ואח"כ באות בעה"ז.

 

ודע, כי כפי יתרון זמן עכובם

בסוד העבור תוך המלכות,

כך יתרון גודל הארתם וזכוכם

מחלאת הקליפות:

 

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.