שער הגלגולים הארי הקדוש
הקדמה י'

 

כתבי האר"י הקדוש

רבי חיים ויטאל ז"ל

שער הגלגולים

קרן אור ללימודי הקבלה

מאת רבי דוד קורן

הקדמה י

בבחי' הבנים שאדם מוליד,

וגם בענין התלמידים עם הרב שלהם.

ועתה נדבר בבחי' הבנים שאדם מוליד,

 

דע, כי בין אם האדם לוקח בת זוגו,

בין אם לוקח אשה שאינה בת זוגו,

אין חלוק ביניהם לענין זה,

 

והוא כי יכול הוא להוליד בנים מן

הנצוצות  של הנשמות של שרשו עצמו,

 

או להוליד מנשמות שרשים אחרים.

 

 

עוד דע, כי האב הוא נותן חלק מנשמתו אל בניו,

ואותה החלק נעשה לבוש אל נשמת הבן,

ומסייעו ומדריכו בדרך הטובה,

ולסבה זו חייב הבן בכבוד אביו.

 

 

ואמנם אם אין חלוק בין נשמת האב לנשמת הבן,

רק פחות מת"ק מדרגות, (בינה-ת''ק מדרגות,)

 

הנה אז נשאר חלק נשמת האב

עם נשמת הבן אפילו לימות המשיח.

 

אבל בתחית המתים או לעולם הבא,

כל דבר חוזר לשרשו, ונפרדים לגמרי.

 

 

האמנם אם יש הפרש ביניהם שעור ת"ק מדרגות,

או יותר מת"ק,

אז מתבטלת הגרועה בגדולה,

ומתחברים חבור גמור לעולם, ועד לא יפרדו,

ושניהם הם בשרש אחד:

 

והנה זה הוא מבחי' האב עם הבן,

 

 

אבל ענין הרב עם התלמיד,

 

כבר נתבאר אצלינו לקמן,

כי הרב נותן רוחא גו תלמידיה,

ע"ד האב לבנו,

אלא שהוא חבור יותר נמרץ,

 

כי לעולם ועד נשאר ההוא רוחא עם התלמיד

קיים לעולם לא יפרדו, בסוד ותדבק נפש דוד ביהונתן.

 

וזהו טעם יתרון כבוד הרב מכבוד האב.

 

והנה אם הרב של התלמיד הוא בנו ממש,

יש לו ב' דבוקים,

אחד לפי שהוא רבו.

ואחד לפי שהוא בנו.

 

 

ולכן אם יש ביניהם יותר מת"ק מדרגות,

אז שניהם מתדבקים זה עם זה,

האב עם בנו, לפי שהוא רבו.

והבן עם אביו, לפי שהוא אביו.

 

ושניהם מתדבקים יחד

זה בזה וזה בזה מב' אלו הבחי' הנז':

 

 

עוד נדבר בענין הבנים הנולדים מן האב, דע, כי בהיות האיש מזדווג עם אשתו להוליד בנים,

 

הנה מכח האב נמשך בחי' אור מקיף בבן,

 

ומכח האם נמשך בבן ג"כ בחי' אור פנימי.

 

 

 

והנה אפשר שבעת זווגם יתקדשו עצמם שניהם בכונות מצוה וקדושה. או יהיה כונת שניהם שלא לשם מצוה, אלא להנאת עצמם ולרעה. או יהיה כונת האב לטובה והאם לרעה, או להפך. ואמנם אם שניהם נתכוונו לדבר מצוה, יהיה הולד ההוא צדיק גמור באור המקיף ובאור פנימי. ואם שניהם נתכוונו לרעה, יהיה הבן ההוא רשע גמור באור מקיף ובאור פנימי. ואם האב נתכוון לטובה, ואמו לרעה, אז יהיה אור המקיף של הבן צדיק. ואור הפנימי, רשע. ובהמשך הזמן יכוף המקיף את הפנימי, ויהיה צדיק גמור, לפי שהמקיף כולל בתוכו את הפנימי, ומהפכו לזכות. ואם האב נתכוון לרעה והאם לטובה, אז המקיף רע והפנימי טוב, ובהמשך הזמן יכוף המקיף הרע את הפנימי הטוב, ויהיה רשע גם הוא:

והנה אם תרצה לידע, מי גובר בו, כח האב או האם, תוכל להכיר זה כפי קלותו של הבן או כבדותו, לפי כי האור הפנימי מוגבל, ואינו יכול להתנועע. אבל האור המקיף מבחוץ, מתנועע, ומניע את האדם למקום שהוא חפץ. ונמצא כי אם תראה איזה אדם קל כנשר ורץ כצבי בכל מעשיו, ומהיר במלאכתו, נמצא שגבר עליו אור המקיף אשר מכח אביו. ואם הוא עצל וכבד התנועה, יורה תגבורת אור הפנימי בו מצד האם, והכל כפי מעשיהם. רוצה לומר, כי אם האב נתכוון לשם מצוה בעת התשמיש, הנה הבן הזה יהיה מהיר במלאכת שמים, וגדול מאד בתורה. ואם אביו נתכוון להנאת עצמו, יהיה הבן הזה מהיר במלאכת העה"ז. וכן להפך אם יהיה כבד התנועה, אם אמו נתכוונה לשם מצוה, יהיה עצל במלאכת העה"ז. ואם לא נתכוונה לשם מצוה, יהיה הבן עצל במלאכת שמים:

ובזה תבין טעם כי נמצאים לידים קטנים חריפים לא יוכלו השקט, ויש ילדים עצלים כבדי התנועה מאד:

וז"ס עשאל אחי יואב שהיה קל ברגליו עד לאין תכלית, כנודע לרז"ל (שמואל ב' ב') שהיה רץ על ראשי השבלים ולא היו נכפפים, ובודאי אין מדרש חז"ל יוצא מידי פשוטו ממש, והענין מובן עם הנזכר כי כל בחינתו היתה, מתגבורת כח האב, ולא היה בו כח האם כלל, וגדל בו אור המקיף לגמרי, והיה מעופפו באויר:

אמר שמואל,

 

 

עוד מצאתי דרוש אחר מחודש על הגלגול, וכמדומה לי שהוא קצור מכל האמור, ואמרתי להעתיקו פה אחר הדרושים הנזכרים וכמעט שהוא סלת מכל האמור:

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.