שער הגלגולים הארי הקדוש
הקדמה ט'

כתבי האר"י  הקדוש

רבי חיים ויטאל ז"ל

שער הגלגולים

 

קרן אור ללימודי הקבלה

מאת רבי דוד קורן

 

 

            הקדמה ט

והיא אחת מת' שאלות,

שהיה ששאל דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר.

 

דע, כי מדת הגיגול נוהגת באנשים הזכרים,

ולא בנשים הנקבות.

וז"ס פסוק דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת.

 

ר"ל, דור הולך ודור בא,

והם האנשים המתגלגלים.

אבל הארץ שהם הנשים הנקראות ארץ כנודע,

לעולם עומדת, ואינם חוזרות בגלגול.

 

 

עוד יש טעם אחר, והוא,

כי האנשים לפי שמקיימים מצות עסק התורה,

אינם יכולים ליכנס בגיהנם,

כי אין אור של גיהנם שולטת בהם.

וכמ"ש באלישע בן אבויה, לא מידן נדייניה,

משום דעסק בתורה. ולא לעלמא דאתי נסקיה,

כיון דחטא.

ולכן מוכרחים הם להתגלגל,

למרק עונותיהם תמורת גיהנם.

 

אבל הנשים שאינם עוסקות בתורה,

יכולים ליכנס בגיהנם למרק עונותיהם

ואינם צריכים להתגלגל.

האמנם אע"פ שאינם מתגלגלות,

 

הנה הם באות לפעמים בסוד העבור,

עם נצוצי נשמות חדשות נקבות כנשים. גם דע,

 

כי אפשר שאחר שבאה בסוד העבור באיזו אשה,

אם האשה ההיא תתעבר ותהר ותלד בת נקבה,

 

אפשר שאותה שבאה בה בסוד העבור,

תתגלגל עתה בבחי' גלגול גמור, בבתה הנולדת לה עתה:

גם דע, כי לפעמים יתגלגל האיש בגוף נקבה,

 

לסבת איזה עון, כמו משכב זכור וכיוצא בו.

והנה הנקבה הזאת שהיא גלגול נשמת זכר,

 

אינה יכולה לקבל הריון ולהתעבר,

 

לפי שאין לה בחי' מיין נוקבין

להעלות ולקבל טפת מיין דוכרין,

 

והנה האשה הזאת צריכה זכות גדול לשתוכל

להתעבר ולהוליד, ואין לה מציאות אחר,

 

זולתי שתתעבר בה איזו נשמת אשה נקבה אחרת

בסוד העבור,

ובכן בכח שתופה עמה,

תוכל לעלות מיין נוקבין, ולקבל הריון ותלד.

 

 

אמנם אי אפשר לה ללדת בנים זכרים לשתי סבות,

האחת היא, לפי שהכתוב אומר,

אשה כי חזריע וילדה זכר,

 

אבל כאן האשה היא זכר כבעלה,

ואינה יכולה ללדת זכרים אלא נקבות.

 

הסבה הב' היא, לפי שכיון שאותה

נשמה של הנקבה שנכנסה בה,

לא נכנסה רק בסוד העבור לבד,

כדי לסייעה שתתעבר ותלד,

 

ולכן כיון שהאשה הזאת יולדת,

אין הנשמה ההיא צריכה עוד להשאר שם

בסוד העבור ללא צורך,

ואז בעת שיולדת נכנס בה הנשמה ההיא של סוד העבור,

 

ואז הולד ההוא יוצא נקבה ולא זכר,

 

 

ואז היא שם בבחי' גלגול ממש, ולא עבור כבתחלה.

 

 

ונמצא שכל אשה שנשמתה נשמת זכר כנז"ל,

אי אפשר שתלד זכר אלא נקבה,

ואותה הנקבה אשר תלד,

היא היא אותה הנשמה של הנקבה

שנכנסה בה בתחלה בסוד העיבור לסייעה כנזכר:

ואמנם לפעמים, ע"י זכות גדול ונפלא,

 

אפשר שבעת שנולד הולד ההוא,

תסתלק משם אותה הנשמה הנקבה שהיתה שם

בסוד העבור ותלך לה,

ויכנס בולד ההוא נשמת זכר ויהיה זכר.

 

וא"כ אח"כ אי אפשר לאשה הזאת לחזור ללדת פעם אחרת,

זולתי אם תחזור אותה הנשמה הנקבה

להתעבר בה כבראשונה.

 

ולכן אם הולד הא' היה נקבה,

 

 

תצטרך למות עתה זו הבת הנקבה,

ואולי הנשמה תחזור להתעבר בה באשה הנז' כבראשונה,

ותתעבר ותהר ותלד בת נקבה,

שנשמתה היא מזאת הנקבה המתעברת בה

בסוד העבור הנזכר.

 

ועד"ז הולכת בעבור ובגלגול פעמים רבות,  

והיא היא, וכה משפטה תמיד.

 

אמנם אם ילדה זכר,

אז אין הולד הזה צריך למות,

כי אותה הנשמה הנקבה שנתעברה בה

בסוד העבור בתחלה והלכה לה בעת שילדה כנזכר,

 

היא צריכה לחזור שנית להתעבר בה בסוד העבור, ו

תהר מן בת, ותלד נקבה. וגם לזה צריך זכות גדול:

 

 

גם אפשר לפעמים, אע"פ שילדה בתחלה נקבה,

אינה צריכה הבת ההיא למות עתה,

לפי שאפשר שתבא נשמת נקבה אחרת,

ותתעבר באשה הנז' בסוד העבור, ותהר ותלד בת,

 

 

והנשמה ההיא תתגלגל בה בגלגול ממש כנזכר.

ועד"ז בכל הריון והריון שתהר האשה הזאת,

אפשר להתחלף בה כל הבחי' הנז'

 

ואמנם לזאת המציאות האחרון,

צריך זכות גדול ונס עצום,

לפי שיש לנו הקדמה אחת בסוד העבור,

כי אין שום נשמה נכנסת בגוף האיש

או האשה בסוד העבור בחיים,

 

 

אלא אם כן כי יש ביניהם קורבה גדולה זה לזה,

 

ולכן האשה הזאת ששרשה נשמת זכר,

הצריכה לעיבור נשמת הנקבה,

 

הנה כדי שתמצא נשמת נקבה בכל תנאיה,

שתצטרך להתעבר מפאת עצמה,

 

וגם שתהיה קרובה אליה או דומה אליה,

 

צריך זכות גדול,

ומכ"ש אם יצטרך הדבר לבא בעיבור פעם ופעמים כנז"ל,

ומכ"ש למצא נשמות רבות של נקבות בתנאיה הנז',

 

וגם שיבאו בה בסוד העיבור כל אחד ואחד בזמן אחד

צריך זכיות גדולים ונסים רבים:

============

============ 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.