שער הגלגולים הארי הקדוש
הקדמה ח'

כתבי האר"י  הקדוש

רבי חיים ויטאל ז"ל

שער הגלגולים

 

קרן אור ללימודי הקבלה

מאת רבי דוד קורן

 

 

הקדמה ח

הקדמה קטנה בענין

גלגול הנשמות, למה מתגלגלים.

 

דע, כי הנשמות יתגלגלו לכמה סבות,

הראשונה הוא,

לפי שעבר על איזו עבירה מעבירות שבתורה,

ובא לתקן.

 

 

הב' הוא,

לתקן איזו מצוה שחסר ממנו.

 

השלישית היא,

שבא לצורך אחרים, להדריכם ולתקנם.

 

 

והנה הראשונה

היא קרוב לחטא,  כיון שבתחלה חטא.

 

והב' הוא רחוק מלחטא.

והשלישית ודאי שלא יחטא.

עוד יש סבות אחרות, ואלו הם,

 

 

כי לפעמים יתגלגל, ליקח את בת זוגו,

כי לא זכה בראשונה לקחתה.

ופעמים שכבר לקח בת זוגו,

אלא שחטא באיזו עבירה,

והוצרך להתגלגל לתקן אותה כנז"ל,

 

 

ואז אינו בא רק יחידי,

כמ"ש הסבא דמשפטים על פסוק אם בגפו יבא וכו'.

 

ופעמים הוא שיש לו זכיות,

ולכן אע"פ שהיא אינה צריכה להתגלגל,

מחזירים אשתו להתגלגל עמו,

בסוד ויצאה אשתו עמו.

 

ופעמים הוא, שלא זכה בראשונה ליקח בת זוגו,

אמנם נזדמנה לו אשה לפי מעשיו,

 

 

ובכל נשמות הנשים שבעולם,

אין מי שתהיה קרובה אליו כאשה זו,

אעפ"י שאינה בת זוגו ממש,

 

וכאשר חטא ונתגלגל, מגלגלים עמו לאשה הזאת,

אעפ"י שהיא אינה צריכה לגלגול,

ואעפ"י שאינה בת זוגו ממש:

 

 

 

עוד דע, כי יש כמה שרשים של נשמות,

שנשרו בקליפות,

הם ונשיהם בת זוגם,

והזכרים יכולים לצאת עתה בעה"ז מתוך הקליפות,

 

אבל נקבותיהם אינם יכולים לצאת כלל עד ביאת המשיח,

והם עתה טבועות ומסורות בתוך הקליפות הנקבה,

ושכחתי מה שמה,

 

אם היא אגרת בת מחלת,

או נעמה אמם של שדים.

 

והנה כל השרש של חור בנה של מרים,

לא יצאו נשמות הנקבות שלהם עד ביאת המשיח.

 

ונלע"ד ששמעתי ממורי זלה"ה,

כי גם אהרן הכהן לא נשא בת זוגו,

כי הוא קרוב לשרש נשמת חור

בנה של מרים אחותו כמבואר אצלינו:

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.