כל פרשיות השבוע ספר דברים
פרשת וילך

דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

זאת
הברכה

כי תצא

כי תבוא

נצבים

וילך

האזינו


פרשת וילך.

אין זוהר על פרשת וילך
ראו שעור על עולם הגלגולים,

עיין במזל החודש  בתולה. 
סודת הרצון הגוף ורצון הנשמה.
מתלמוד עשר הספירות
לחץ לשעור בוידיו על מזל החודש
.

עולם הגלגולים דומם צומח חי מדבר,

 

עורך ומגיש: רבי דוד קורן

שער נ פרק י

עולם הגלגלים הוא י' גלגלים הנקרא שמים

וד' יסודות הנקרא ארץ

ויש לשניהן חומר וצורה

ר"ל גוף ונפש וחומר של שיניהן

הוא פשוט לבדו ואינו מורכב מכולם יחד

 

אלא חומר כל יסוד או גלגל הוא פשוט לבדו

ושני חומרים הנזכר הנקראים

חומר הראשון ונקרא היולי להיותו פשוט

וחומר הארץ נקרא תוהו

כי אין ניכר בו ציור מה ענינו עד שיורכב

כמ"ש ואחר שקנה הצורה שהוא הנפש נקראים החומר והצורה יחד בשם בוהו

ואז נתהו הד' יסודות אויר  אש  מים עפר,

 בחומר וצורה ואז נקרא בוהו יחד שניהן

כי בהיות חומר הארץ לבד בלי צורה נקרא תוהו

כנ"ל ולפי שחומר השמים הוא זך יותר

לא נקרא תוהו כחומר הארץ

והרי בארנו בחינת העולם בעצמו כלול מהחומר פשוט וצורה פשוטה שהם הגגלים

הנק' שמים וכן גם כן הארץ שהוא ד' יסודות:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ועתה נדבר בנבראים שנבראו מכח העולם הנ"ל

 ונניח עניני נבראי שמים הנקרא צבא השמים

ונדבר בנבראי ארץ שהם ד' יסודין

 

ונאמר כי הלא גם כל אלו הנבראים הם חומר וצורה אמנם אינם פשוטים כמו היסודות

אבל הם מורכבים פי' כי כל בחי' ובחי' חומרו

וכן צורתו מורכב מכל ד' יסודות יחד

נמצא כי היסודות עצמן היה בהם הרכבה א'

שהוא חומר וצורה אלא שהם פשוטים

אך בכל מה שנברא מהם הוסיף הרכבה שנייה והוא היותו מורכב מחומר וצורה

 גם מתערבו ד' יסודות יחד נק' הרכבה שנייה

 וזו הרכבה שנייה הית' בכל ד' חלקי הנבראים

 דומם צומח חי  מדבר כנ"ל.  

הדומם הם המתכות והאבנים טובות.

והחומר וצורה שלהן הורכבה מכל ד' יסודות

רק שגבר עליהן יסוד העפר

לכן הנפש שבהן אינה רק לערב ולהרכיב בהם

כל הד' יסודות

אבל לא שינה ולא חידש בהם שום שינוי

אחר ממה שהיה ביסודות זולת הרכבה והעירוב

 

לכן נקרא לה נפש המרכבת והמעמדת ומקיימת אותן על עמדן בלי שינוי אחר ממה שהיה נמצא

 כי אין לנפש הזו רק כח א' לבד

לכן רוב החכמים לא קראוה בשם נפש כלל

כיון שאינה מוסיפה חדוש כלל אלא הרכבה
ואמנם זה הדומם נברא מחיצוניות ד' יסודות וכאלו תאמר מחלק העפר שבכל יסוד מארבעתן כפי ערך היסוד ההוא

כי כבר נתבאר שכל יסוד מהן הוא פשוט ואינו מורכב
 מארבעתן אך הכוונה מחלק היותר גרוע שבכל יסוד
ויסוד מהן בערך גריעות יסוד העפר בכל הד' יסודות

אך אינו עפר ממש.
הצומח יותר פנימי
והוא מחלקי המים שבכל יסוד מארבעתן
וכלול מחומר וצורה והנה הנפש שבו יש בו ב' מינים

הא' החיצוניות שבה היא הנפש המרכבת שבה
כענין נפש הדומם ונוסף בה יותר פנימי
הנקרא נפש צומחת ויש קוראים לה נפש הטבעית

כי אין בה כח התנועה להתנענע כפי רצונה ממקום למקום ואין לה רק טבע אשר הוטבע בה להיות צומחת ואין לה רצון מעצמה בזה גם נקרא כח הגוף
או כח המחזיק כי היא הזנה את הגוף ומחזיקו
על טבעו וזה נפש הצומחת מתחלקת לג' חלקים

הזן והמגדל והמוליד כיוצא בו והזן יתחלק לה' כוחות
המושך המאכל והמחזיקו עד שיתעכל והמעכלו
והמבדיל בין הטוב לפסולת והדוחה המותר לחוץ.

והנה כח המושך הוא עפר והמעכל אש והדוחה מים כו'
 כנזכר בס' הטבעים ולהיות נפש הצומחת כוללת כוחות רבים
ופעולות שונות קראוהו החכמים נפש ממש
 וזהו אצלם נפש שבנבראים:

החי יותר פנימי והוא מחלק הרוח שבכל ד' יסודין

ויש בו נפש המרכבת ונפש הצומחת ונוסף
בה נפש פנימית הנקרא נפש הבהמית
ויש קוראים לה נפש התנועה
כי היא רצונית ולא טבעית כמו הצומח כנ"ל
וזה נקרא בספרים נפש השנית
ונחלקת לב' כוחות חיצוניות ופנימיות

החיצוניות נחלקת לב' כוחות חוש ותנועה
 והחוש נחלק לה'

חושין וחמשתן יקראו כח המרגיש והפנימי נחלק לב' והם המדמה והמתעורר והמדמה נחלק לב'
והם המשיג והזוכר וזהו פירושן הנה כח התנועה הוא כח א'
והוא להתנענע ממקום למקום
כפי רצונה להרגיש ולא בטבע כנ"ל

והמרגיש נתחלק לה' חושים והם
א' המשוש הוא בכל אברי הגוף
כי ירגיש המשוש כשימשמש זה לזה
או דבר אחר בהם והד' חושים כ"א יש לו אבר פרטי
והם העין להרגש הראות
והאוזן להרגיש השמע
ואף להריח והחיך
לטעום וכל אלו ה' חושים נמשכין מהמוח עצמו

כי שם עיקרם אלא שנתפשט הרגשם באלו האברים
 שזכרנו וכל אלו נקרא חיצוניות
כי הם ממשים וגשמיים שהם
רואים ושומעין וכ"ז בפועל גמור אך הפנימי
נקרא כח המדמה וזהו במוח עצמו ומתדמה

שם כאלו שם ממש הוא ההרגש ההוא במוח ומצייר
 שם איך היה אופן ההרגש ההוא
אע"פ שלא הרגיש בפועל
אלא האבר המיוחד לחוש ההוא כנ"ל

וכח הב' נקרא כח הזוכר
כי אף שלא בשעת שהאבר החיצון מרגיש בפועל
מתדמה במוח כאלו אז הוא מרגיש בפועל
מכח שנצטייר שם פעם אחרת
בכח המדמה בעת הרגש החצון.

עוד יש כח אחר במדמה והוא כי יצייר הדברים

אף שלא באמתתן מה שאי אפשר להיות כן
 ההרגש החיצון ועוד שלא יוכל זה הכח המדמה לצייר
 רק בציור גשם חומר ולא בציור רוחני הנקרא צורה ונפש
 
ועוד שהמדמה יכול לדמות ולצייר הדברים
 בין בהקיץ ובין בחלום כמו שאכתוב כח המתעורר הוא
ג"כ נקרא נפש המתאוה והוא יותר פנימי מהמדמה

כי אחר היות כח במדמה לצייר לדמות הדברים
אז יתעורר כח המתעורר לקרב תועלת הגו'

וזה בב' אופנים הא' לחשוב איך יעשה להכין צרכי הגוף
 ולכן כל האברים כלים שלו
כי יתעורר באבר העין לראות ובאבר האזן לשמוע
ולרגלים להלוך וכן לכל האברים לצורך פעולת הגוף עצמו
לתועלתו לשמירת הגוף ובהזנתו ולרחק רעותיו
 ונזקיו ומביא חשק באברים
לקרב פעולת תועלתיו אל הגוף ולרחק נזקיו.
 
והב' הוא להתעורר לבחור מדות הטובות שיש בהם תועלת לגוף ולרחק מדות הרעות מן הגוף כגון
הכעס והשנאה והאיבה ואכזריות ורחמניות וכ"ז
נקרא רצון כי יתרצה בזה מבזה

אך דע כי קנין מדות טובות הצריכין לגוף
 או מדות הרעות אמת כי עיקר' הם מן כח המתעורר
 הפנימי אמנם גם כח המרגיש החצון הוא משמש לו

בענין זה כי המתעורר חושב והמרגיש פועל המד' ההוא
ודע כי גם קנין המצות והעבירות הם באדם מב' כוחות אלו
 המתעור' והמרגי' כנ"ל

אלא שאינם מצדם אלא מצד היצה"ר המכניס בהן רצון
הזה והם כלים אל היצה"ר כמ"ש וגם נזכר
בזוהר פ' וירא ענין לוט שהוא היצה"ר
וב' בנותיו שהם הכוחות הצעירה היא נפש הצומחת
והבכירה היא חבור המרגיש עם המתעור' הנקרא ג"כ
נפש המתאוה

כי שתיהן אין כוונתם אלא לתועלת הגוף לבד כנ"ל
 אלא שע"י נמשך נזק לנפש המדברת בכונת היצה"ר כמ"ש בענין התנועה החצונית ועדיין אין זה בחירה ממש כ"א בנפש המדברת:

המדברת יותר פנימי מכולם והוא מחלק האש אשר
בכל יסוד מארבעתן
ויש בו נפש המרכבת והצומחת והבהמית
 ונוסף בה פנימית מכולם והוא הנקרא נפש המדברת
 
ויש שקראוהו נפש השכלית
וזהו הנקרא בספרים נפש הג' העליונה שבשלשתן
 לכן מלבד הטבעית והרצוניות
שיש בה נוסף בה הבחירה כי אין בחירה אמיתית

כי אם בשכל כמ"ש ונחלק לב' שכל מעשיי ועיוני
 ואמנם חלק המעשיי נחלק לב'
המעשיי והמחשביי

המעשיי הוא לעשות מלאכות גופניות מחוץ לגוף
 כמו הזריעה והבנין
כי הם אינם לתועלת להכין מזון לגוף עצמו
אלא שהם הכנות חיצונית לגוף ואינם כמלאכות האכילה
 וההילוך והדבור כו'

כי הם תועלת להכין מזון לגוף עצמו
אשר הם מכח המתעורר באי' כנ"ל
והמחשביי הוא לחשוב איך יעשו אלו המלאכות
החצו' לגוף אך העיוני אינו אלא להשכיל צרכי הנפש לבדה
 והוא להכיר חכמת הנפש
כמו חכמת התכונה והטבעי וכיוצא לדעת הפרש האמת
מן השקר בענין ידיעות אותם החכמות
שאין להם צורך אל הגוף אלא להנפש לבדה

ואינו בשביל המעשיי שהוא לחדש מלאכות חדשות
של מעשה הגוף ולשנותה ממלאכה למלאכה

אך השכל העיוני אינו אלא לדעת הדברים כפי אמיתתם לשנותן וגם כי הוא לצרכי הנפש ולא לגוף
 כמו המעשיי וע"י השכל העיוני יתוסף בו ענין הבחירה כנ"ל
כי אין נקרא בחירה אמיתית
אם יבחר בדבר הזה להיותו נאהב לו יותר מזה
אם שתיהן שוין כי זה נקרא רצון

אך אם יבחר באמת מה שהוא כך וירחיק השקר
שהוא מה שאינו כך זו נקרא בחירה אמיתית
 כי בוחר אמת להיותו אמת לא מפני שהוא לא יחפוץ בו

וגם כי הוא אמת אלא מפני שהוא הכיר בו שהוא אמת
בענייני הנפש שאין שם רצון ממנו כמו ענייני הגוף
שהולך אחר רצונו.

עוד יש יתרון בשכל העיוני מכח המדמה
 כי המדמה לא ישיג אלא בחומר
וכל ציוריו ודמיוניו יהיה בחומר
אך השכל ישיג בצורה עצמה
איך הוא וכן כח המדמה ידמה לפעמים שקר שהוא
משא"כ והשכל יוכל להשיג גם בחומר עצמו
איך הוא מהותו באמת אך אין זה
אלא בכח הדעת לא בכח ציור ממש נמצא

כי בהצטרף שניהן יחדיו יהיה ב' תועליות שישיג הדמיון
ציור ממש ואמיתי לפי כי הדמיון הוא כח הוא כלי השכל
ושל המדמה יחד נמצא

כי הנפשות והכוחות הנ"ל נקרא חומר בערך השכל העיוני
כי הוא צורה לכולם ובזה תבין ענין החלום
כי הנה בעת השינה נשאר בגוף נפש
המורכבת והצומחת והבהמית ואינו יוצא ממנו
רק נפש המדברת הנקרא שכלית

וכיון שהופשט' מן החומר משגת לדעת ולראות חזיונים עליונים
 ובאה וחוקקת החזיון ההוא בכח המדמה הנקרא
 נשמת הנפש השכלי'

ואין בה דיבור והמדמה מראה לאדם מה שראה השכל ולפי שהוא כלי השכל הנ"ל אין בו כח לקבל הדברים באמיתתן
ולכן אין חלום בלא דברים בטלים וגם כי הוא דמיון
 מה שראה השכל ולא הדבר עצמו שראה:

והנה נתבאר ענין כחות נפש האדם אשר בו מד' יסודותיו

ועתה נבאר בנפש השכל האמיתי שכל מגמת'
אינו אלא בענייני המצות לקיים רצון קונו ית"ש והיא באה
 מי' גלגלי דעשיה הנקרא אופנים

וגם היא כלול' מד' כוחות שהם ד' יסודות העליונות
 של השמים ההם וכ"א מהם מורכב ג"כ מחומר וצורה
 
אח"כ קונה רוח השכלי מעולם היצירה
אשר בו י' כתות מלאכין ונכללין בד' יסודות
אשר שם מורכבים מחומר צורה

אח"כ קונה נשמה מבריאה שיש בה י' דרגין נכללין בד' יסודות
 אשר שם מורכב מחומר וצורה
וכל ג' אלו נקרא עבד להשי"ת
 
ואח"כ זוכה לנרנ"ח מן האצילות
מד' יסודות אשר שם ואז נקרא בן אל השי"ת
 וכבר נתבאר שבכל עולם יש ה' בחי'
א"א ואו"א וזו"ן

אלא שכיון שא"א אין לו אות בפ"ע
אלא נרמז בקוצו של י' לכן אין אנו מונין
עתה אלא ד' בחי' לבד נגד ד' אותיות הוי"ה שבכל עולם
 
והם הם בחי' ד' יסודות שבכל עולם.
גם דע שבכל עולם יש חומר וצורה שהם עצמות וכלים
 אלא שהכלים של עולם העליון
הם אור וצורה בערך עולם שלמטה ממנו כלל העולה

כי אין נקרא כלי וגוף גמור כ"א הד' יסודות הארץ השפלה הזו
 שזכרנו תחלה
והרי נתבאר פרטי כל העולם
 
אמנם דרך כלל יהי' כי אצי' יסוד אש ובריאה
יסוד רוח ויצירה יסוד מים ועשיה יסוד עפר
 והם הוי"ה א' כוללת כולם והם חי' נשמה רוח נפש

אך הגוף של כולם הם ד' יסודות עולם השפל הזה
נקרא ארץ העשיה.
ונבאר איך בכל עולם נבראו בו ד' מיני נבראים

והם דצח"ם והם כנגד ד' יסודות שבכל עולם
והענין כולו כמו שהיה בענין ד' יסדות הארץ השפלה הזו
וזה יובן ממה שהקדמנו
כי העולם עצמו הוא כללות הד' יסודות עצמן
אשר בו ועוד יש בו ד' מיני נבראים דצח"ם
 
וזה ענינם באצילות ומנו תקיש לכולם
 כי הנה נודע שיש באצילות בחי' ז' מיני מתכות
זהב וכסף כו' נגד ז"ק וי"ב אבנים יקירין
כנגד י"ב שבטים וכ"ז הדומם אשר שם.
 
גם באצילות יש בו עצי ג"ע
עץ החיים והדעת וארז ואזוב
ושדה תפוחים ושושנה וחבצלת וכ"ז הצומח.

גם יש שם בחי' שור וכשב עז תורים
 ובני יונה נשר אריה וז' מיני חיות איל וצבי כו'
והם החי שהם נשמת המלאכים הנקרא כולם
בסוד ד' חיות הק' כנודע

ענין ד' חיות המרכבה דאצילות ומשם נמשכו המלאכים
 ביצירה ובחי' האדם הרוכב על החיות
 שהם נשמות הצדיקים אשר שם באצילות כנודע
והם הפנים העליונים שבכל ד' מינים כלל
העולה במהות נפש האדם
 
כי גופו הורכב מתולדות ד' יסודות השפלים
מבחי' החומר שבהם ותחלה נכנסת נפש
 המורכבת ואח"כ נפש הצומחת בכל כוחותיה
ואחר כך נפש החי המשגת בכל כוחותיה
ואח"כ נפש המדברת בכל כוחותיה

וד' בחי' אלו נקראים בחי' נפש אחת לבד
 נמשכת מצורת נפש ד' יסודות והנפש הזו אין בה תועלת
רק לתועלת הגוף לבד.

והנה כל הנפש הזו להיות' כוחות הגוף אינו נקרא בשם נפש
 גמורה רק נקרא כח הגוף הנשאר בארץ אחר הפטירה
 ועליה יש נפש רוח ונשמה הנקרא עבדים
מבריאה יצירה עשיה ועליה החיה הנקרא בן להשי"ת

וגם היא נחלקת לנר"ן מן האצילות ודרך קצרה
הנה האדם יש לו גוף וכח הגוף ונפש רוח נשמה וחיה
מד' עולמות אבי"ע

ד' כתות קלי' לילית אגרת רהב נעמה
מושבם בארבע מדינות אלו
רומי סאלמאנקא של איספאמייא מצרים
דמשק בבית רמון

ולכל אחד יש אומנות בפני עצמו
לילית ברומי על ע"ז.
סאלמאנקא על ש"ד מצרים על גילוי עריות.
 דמשק על הגזל. ה' ירחיקנו מכל דבר רע אמן נצח סלה ועד:

שנה טובה רבי דוד קורו  תשע"ג


סודות חודש תשרי

מדוע לא מברכים על קידוש הלבנה בחודש תשרי.
מדוע אומר דוד המלך כס ליום חגינו.
מדוע הלבנה נמצאת בכיסוי.  שהיא המצווה הראשונה שקבלנו.
קידוש החודש וקידוש הלבנה.
איך נוכל למתק את כל הדינים שלנו ברחמים
.

פרשת  שופטים.

סוד ראש השנה.

סעיף:ט"ו בזהר. רעיה מהימנא.

מאמר על פי שניים עדים יקום  דבר

המורה המרצה: רבי דוד קורן

 

וזה  הוא  שאמר  הכתוב,  תקעו  בשופר  בחדש  שופר  בכסה  ליום  חגנו,     היינו  למקום  שבו  עלתה  השכינה,  שנאמר  בו  ובמכוסה  ממך  אל  תחקור,

והעונות  שהם  בסתר,  צרכים  להיות  נדונים  שמה  בינו  לבין  קונו.

העונות  שחטא  בגלוי,

נאמר  מכסה  פשעיו  לא  יצליח,

והשכינה  מצד  הכתר.  היא  עולם  הנסתר.

העמידו בעלי המשנה.

שהאדם  צריך  לחבר  עונותו  למקום  ההוא,  שהוא  כתר,

בזמן  ההוא  מגיע  זמן  הרחמים  והדין  עובר,

משום זה אמר  לחבר  עונותיו  בכתר,  לזכותו  מן  העדות  של  המלכות,

אבל  לרשע  אין  מזכין  לו, 

פירוש.   כי  בראש השנה  חוזר  העולם  לקדמותו,

והמלכות(העולם הגשמי שלנו)  חוזר  למצב  הא'  שבו  הייתה  ביום  ד'  של  מעשה  בראשית,

כלומר  בבחינת  ב'  מאורות.  הגדולים,  (השמש, ובלבנה)

שז"א  ונקבה. (השמש- והלבנה) הלבישו  את  הבינה,

ז"א (השמש) הקו  ימין  של בינה,

והמלכות(הלבנה) קו השמאל,

כתר

חכמה

בינה

קו ימין                            קו שמאל

שמש                   לבנה

ז"א                     מלכות

ונודע  שהארת  השמאל  בלי  ימין  הוא חושך,

וכן  ימין  בלי  שמאל  הוא ו"ק  בלי מוחין(בלי אור של חסדים)   לפיכך  היה  אז  ז"א  בדורמיטא(שינה) דהיינו  ישן  בלי מוחין. 

והנקבה.(המלכות הלבנה)  היתה  בחושך,

 ואז  בא  סמאל  לתבוע  דין,

ונאמר  לו  להביא  ב' עדים.

דהיינו ז"א(השמש)  ומלכות,(הלבנה)

שהשמים שהוא ז"א  לא יתן  מטר,

כלומר  שלא  ישפיע  אל  המלכות,

והארץ שהיא המלכות, לא  תתן  את  יבולה  לתחתונים.

אומנם  סמאל  לא  הביא  עמו  אלא  עד אחד  שהוא  השמים  דהיינו  ז"א  שהיה  בדורמיטא  ולא  השפיע  למלכות,

וכיון  שהלך  להביא  את  המלכות  שלא  תתן  יבולה  לתחתונים,

אז  נתכסתה  המלכות,  דהיינו  שנתמעטה  מכל  ט' הספירות.  התחתונות  שבה,

ונשארה  בנקודת  כתר  שבה,  שמיעוט  הזה  נעשה  על  ידי  תקיעת  שופר,

שע"י  הקול  היוצא  משופר  מעוררים  כח  המסך  דחריק  שבז"א

חסד  חולם       גבורה  שורוק

          אברהם                   יצחק

תפארת  חירק

יעקב

שהם  הסוד קו האמצעי.

וע"י  מסך  דחירק   הוא  ממעט  קו  השמאל  של בינה  ומיחד  שם  ימין  ושמאל דבינה  זה  בזה,

ונתעוררו  הרחמים  בעולם  מכח  יחוד  הזה  של ימין  ושמאל,

וכיון  שנתמעט  קו  השמאל  דבינה,  נסתלקו  אז כל  ט' הספירות  התחתונות  מן המלכות.  שכל בנינה  היה  אז  מקו  השמאל  הזה,  ונשארה  בנקודת  הכתר.  

וזה  הסוד  תקעו  בחדש  שופר,

שעל ידי  זה  בכסה  ליום חגנו.  שהלבנה,  שהיא סוד  המלכות  מתכסה  בסוד  נקודת  הכתר  שבה,

שעל ידי זה  נעלם הדין  ומתגלה  הרחמים בדין. 

מה  שז"א  אין לו מוחין  ואינו  משפיע.

בגלל  מעוט הירח. דהיינו להראות  על  החושך  שבה,

במכוסה  ממך  אל תחקור,  דהיינו  שנתמעטה  מכל הספירות  שבה  ולא  נשאר  בה  אלא  כתר,

שעליו  נאמר:  במכוסה  ממך  אל תחקור, ואז יצא  הרחמים  בעולם  כנ"ל.

כי  לאחר  שהקו שמאל  נממעט  ויצא  מדת הרחמים  כבר  אין  לסםאל  אחיזה  במלכות,

והדינים  של האדם  הם  בינו  לביו  קונו,  בלי קטרוגו  של סמאל,

וע"כ  ה'  שהוא אל חנון ורחום מרחם עליו.

אבל  בעוד  ששולט  קו השמאל,  שעונותיו  של האדם  היו נאחזים  בעולם המלכות.

שנאמר: מכסה  פשעיו לא  יצליח.

שלא  יוכל לכסות  הפשעים  באפן  שסמאל  לא  יהיה  נאחז  במלכות, 

שבעת  שהשכינה(הנשמה) בבחינת כתר שבה, אז היא בעולם הנסתר..

כי ספירת כתר  נקרא  המכוסה  ממך.

שאז  נעשה  יחוד  ימין  ושמאל  על ידי קו אמצעי  והרחמים  מתגלים.

(כי רק בכתר בשורש בזרע קיים כל האין סוף)

 

ומשום  זה,  הרשע  שהוא  מכסה  פשעיו,  דהיינו  שהרשע אומר לחבר  עונותיו  לבחינת כתר  ולזכותו  מן  העדות  שלה,

דהיינו  שלא תוכל  להעיד  ששם  המלכות  במכוסה,

אבל  לרשע  אין  מזכין  לו.

וע"כ  נאמר  לא  יצליח.

אבל לאחר  שז"א  ממעט  השמאל, ומכסה זו עלתה  המלכות  עד  הכתר  שנשאר בה,  מתגלה  מדת הרחמים.

 

שנה טובה בלי דינים  לכל בית ישראל... מרבי דוד קורן.

קרן אור ללימודי הקבלה

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.