ספר ויקרא כל הפרשיות מהזוהר
פרשת בחוקותי תשע''ג

 

פרשת בחקותי  מהזוהר,

 

 

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,

 

 

 

א)    רבי חייא פתח:( מיכה ו')

עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב

ומה ענה אותו בלעם בן בעורוגו'

עמי זכור נא,

 

אשרי חלקם של עם הזה, שאדונם מוכיח להם כך,

עמי זכר נא,

אע"פ שאתם, סרתם מן הדרך,  עמי אתם,

שאיני רוצה לגמול לכם כמעשיכם,

 

ב)       רבי יצחק אמר: אשרי חלקו של עם,

שאדונם אמר להם,

עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי,

 

מה יעץ בלק מלך מואב, היינו, בכמה דברים

ומעשים חשב לכלות אותם מן העולם,

וכמה כשפים עורר לנגדם,

 

 

ג)   אמר רבי יוסי:, אמר להם, הקב"ה לישראל

זכר נא, אוי שאנו צועקים בכל יום,

ואנו גועים ובוכים, זכור ה' מה היה לנו,

זכור ה' לבני אדם, ואינו רוצה להשגיח עלינו,

 

והוא משום, שהוא אמר לנו בבקשה,

 זכר נא, כי אין,  נא, אלא לשון בקשה,

ואנו אין משגיחים עליו, על כן,

אנו צועקים כעין זה,

 

זכור ה' מה היה לנו, זכור ה' לבני אדום,

זכור עדתך קנית קדם, זכרני ה' ברצון עמך,

והוא אינו רוצה להשגיח עלינו,

 

ד)                    אמר רבי יהודה:  ודאי, הקב"ה משגיח תמיד

וזוכר אותנו, ואם הוא לא היה משגיח בישראל,

 

וזוכר אותנו, לא עמדו אפילו יום אחד בגלות,

זה שנאמר: ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, וגו'

כי הקב"ה אינו עושה עמנו כמעשינו,

 

ה)            בוא וראה, בלק חכם היה,

וגדול המכשפים היה במעשי ידיו,

יותר מן בלעם, וכך למדנו,

 

כל מה שרוצה האדם בעולם הזה בעבודות הקב"ה

צריך לעורר במעשה שלמטה,

כי במעשה שלמטה מתעורר המעשה למעלה,

ומעשה זה, שלמטה, צריך להיות בקדושה,

וכבר העמידוהו,

 

במקום שאין מעשה יש דבור,

ודבור הפה תלוי, לעורר המעשה למעלה,

וכמו שצרכים לעורר קדושה עליונה

 במעשה ובדבור,

 

כך אלו הבאים מצד הטומאה,

צרכים לעורר הצד שלהם, במעשה ובדבור הפה,

 

 

ו)     ואע"פ שבלעם היה מכשף הגדול מכל מכשפי העולם,( בלעם בכוח הפה ודבור)  היה בלק מכשף

גדול ממנו,( בלק כישוף במעשה בידיים)

כי בקסם היה בלק גדול מן החכמים,

ובלעם היה גדול בנחש,

 

קסם ונחש הם ב' מדרגות,

קסם תלוי במעשה,

נחש, אינו תלוי במעשה,

אלא בהסתכלות ובדבור הפה,

ואז מתעורר עליהם רוח הטומאה

להתלבש בהם,  ועושה מה שעושה,

 

ז)  וישראל הקדושים אינו כן,

אלא כולם קדושים,

וכל מעשיהם הם לעורר עליהם רוח קדוש,

כש"א: עד יערה עלינו רוח ממרום,

 

וע"כ כתוב: כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל,

כי ישראל הם אחוזים בצד הקדושה העליונה,

ומעשיהם באים בקדושה,

וקדושה מתעוררת עליהם ומתלבשים בה,

 

ח)  בוא וראה, בקסם היה בלק גדול מכל החכמים,

ובלעם בנחש, וע"כ, בשעה שרצה בלק להתחבר עמו, מה כתוב: וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם,

 

בוא וראה, בדבור שבפה היה בלעם גדול מכל

המכשפים שבעולם, ובהסתכלות הנחש ההוא,

היה יודע לכוון את השעה לקלל,

 

וע"כ קללותיו נתקיימו, וע"כ רצה בלק להשלים

הדבור בקסם ונחש, שע"כ נתחבר עמו,

ט)  אמר לו הקב"ה רשע,

הרי קדמוך בני, מעשה יש ביניהם,

שכל הצדדים הרעים ומינים הרעים וכל הכשפים

 שבעולם,אינם יכולים לקרב אליהם,

שכולם בורחים מפניו, ומה הוא,

 

הוא אהל מועד וכלי קדש ותשמישי המקדש,

וקטורת הסמים המבטל כל כעס ורוגז

שבעולם מלמעלה ומלמטה,

ועולות וקרבנות בכל יום,

 

ושני המזבחות לעשות עבודה המזבחות,

ושלחן, ולחם הפנים, ואת הכיור ואת כנו,

וכמה תשמישים למעשה מבחינת דבור הפה,

שהם הארון, ושני לוחות התורה,

ואהרון המכפר על העם הכל יום בתפילה,

 

כיון שהסתכל אותו רשע בזה, אמר,

כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל,

מהו הטעם, הוא משום,

ה' אלוקיך עמו ותרועת מלך בו,

 

י)                               וע"כ אמר הקב"ה עמי זכר נא,

בבקשה מכם היו זוכרים זמן ההוא שנתחברו

בלק ובלעם לכלותכם ולא יכלו,

כי אני אחזתי בכם כאב האוחז בבנו,

ואינו עוזב אותו בידי אחר,

מן השטים  ועש הגלגל,

מהו היחס מזה אל זה, ומשיב,

 

אלא אמר הקב"ה לישראל,

בבקשה מכם היו זוכרים, כל זמן שהייתם

אוחזים בי, לא יכול אותו רשע

בכשפיו ובקסמיו לשלוט עליכם,

 

כיון שעזבתם ידיכם מלאחוז בי,

והייתם בשטים,  מה כתוב"(פרשת בלק)

ויאכלו העם וישתחוו לאלוהיהם,

ובגלל, כש"א בגלגל שורים זבחו,

אז שלטו בכם שונאיכם, וכל זה למה,

למען דעת צדקות ה',

 

דהיינו כל אלו צדקות שעשיתי לכם

בזמן שהייתם אחוזים בי ולא עזבתי

שום דבר בעולם שישלוט עליכם,

והרוגז שלמעלה  ושלמטה,

ומינים הרעים לא יכלו לקרב אליכם,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

תיקון  וזיכוך הנפש,

ותנא רבי פינחס בן יאיר
אומר (סוף סוטה)

 זהירות מביאה לידי זריזות

 וזריזות מביאה לידי נקיות,

 ונקיות מביאה לידי טהרה,

וטהרה מביאה לידי פרישות,

 ופרישות לידי קדושה,

וקדושה לידי ענוה וכו'

וענוה גדולה מכלם,

שמביאה לידי רוח הקדש

שנאמר (ישעיה ס"א א')  רוח ה' אלהים עלי

יען משח ה' אותי לבשר ענוים:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,

לכל שאלה, יעוץ רוחני, צורו קשר טלפוני,

לרבי דוד קורן, 0773412277- ניד, 0545309491

 

 

 

            פרשת בחוקתי האר"י

סימן נ"ו:

ואכלתם ישן נושן וישן וגו':

וכתיב בתריה, ונתתי משכני בתוככם

ולא תגעל נפשי אתכם,

הנה לכאורה קשה, איך הבטחה זו גדולה מכלם,

וכלם תלויים בה, איך נאמרה באחרונה.

אבל העניין הוא, לסמכו לפסוק ראשון,  לרמוז אל מ"ש חז"ל

 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף.

והוא ענין מ"ש בזוהר בפרשת פקודי,

כי מיום שנחרב ב"ה,

לא יצאו נשמות חדשות,

וכלם הם נשמות ישנות, מתגלגלות ובאות,

 עד יושלם תקונם, ואח"כ בן דוד בא.

ואז יבאו נשמות חדשות. וזש"ה

וישן מפני חדש תוציאו, והם הנשמות הישנות,

שיצאו לעולם טרם החדשות.

ואחר שיושלמו הישנות, אז בן דוד בא.

ובכן, ונתתי משכני בתוככם,

ויבנה ב"ה במהרה בימינו,

ואז יבאו נשמות חדשות לעולם:

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

............

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.