כל פרשיות ספר שמות מהזוהר
פרשת פיקודי תשע''ג.

לפרשת  ויקהל לחץ לקישור זה,

פרשת פקורי

סימן ל"ח:

הנה כל אדנים הם בשם אדנ"י,

ולכן נקראים על שמו אדנים.

והנה הם מאה אדנים, כנגד שם אדנ"י, העולה ס"ה,

ועם ל"ה אותיות שיש בו במלוי מלויו, הרי ק',

וכבר נתבאר בפרשת שלח לך,

בפסוק ועתה יגדל נא כח ה',

איך יש ל"ה אותיות במלוי מלויו וע"ש:

אמר שמואל, באופן זה, כי הנה שם אדנ"י בפשוטו,

הוא ד' אותיות, כזה, אדנ"י.

ובמלואו הוא י"ג אותיות, כזה, אל"ף דלי"ת נו"ן יו"ד.

 ובמלוי מלויו הוא ל"ה אותיות, כזה,

אל"ף למ"ד פ"א,

דל"ת למ"ד תי"ו,

נו"ן וא"ו נו"ן,

יו"ד וא"ו דל"ת:

אמר שמואל, נלע"ד להגיה במלואו ולומר,

 י"ב אותיות בלבד, ולהסיר היו"ד היתירה מאמצע הדלת. מאחר שבמלוי המלוי, אין אנו מונים אותה.

שאם היינו מונים אותה, היו מלוי המלוי מ' אותיות. והשתא אתי שפיר החשבון,

ארבעה ושנים עשר וחמשה ושלשים, סך הכל נ"א,

וזהו ועתה יגדל נא כח ה' דקאמר כנלע"ד:

 
 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.