כל פרשיות ספר שמות מהזוהר
פרשת ויקהל תשע''ג.

שעור מיוחד בוידיו על מזל החודש טלה חודש ניסן וסודות פסח וליל סדר,פרשת
ויקהל  זוהר, תשע"ג

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,

 

 

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל,

סעיף:א',)  ר' חייא פתח משמואל א' ט"ו,

ויאמר שאול אל הקני לכו סורו וגו'

 

בוא וראה, מה כתוב בעמלק,

פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל,

 

והקב"ה בכל המלחמות שעשו שאר העמים עם ישראל,

מה הטעם, שלא היה קשה לפניו כמלחמה זו

 שעשה עמלק עמהם,  ומשיב,

אלא ודאי המלחמה של עמלק היתה בכל הצדדים

למעלה ולמטה,

 

כי בזמן ההוא נתחזק נחש הרע למעלה

ונתחזק למטה בעולם הזה,

 

 

סעיף:ב',)  מה נחש הרע אורב על פרשת דרכים

אף כן עמלק היה נחש רע לישראל,

שארב להם על פרשת דרכים,

 

שכתוב, אשר שם לו בדרך בעלות ממצרים,

וארב הוא למטה לטמא את ישראל,

 

מאין לנו, שכתוב: אשר קרך בדרך,

כתוב כאן אשר קרך,

וכתוב שם, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור

מקרא לילה, מה שם טומאה אף כאן טומאה,

 

סעיף: ג',)  וע"כ בבלעם כתוב: ויקר אלוקים אל בלעם,

ויקר הוא לשון טומאה,  דהיינו,

מלשון מקרה לילה כנ"ל, ואם תאמר, אלוקים שהוא קדש,

 

אלא הקב"ה  הזמין לו מקום ההוא של הטומאה להיטמאות בה,

באותה המדרגה שהוא נתדבק להיטמאות בה,

 

מה עשה בלעם,

הוא חשב באלו הקרבנות להקריב,

לעלות למעלה לקדושה,

 

מיד הזמין לו הקב"ה מקום ההוא של הטומאה

אמר לו, הרי הטומאה אליך,

כמו שראוי לך,  וע"כ כתוב,

ויקר אלוקים אל בלעם,

\\\\\\\\\\\\\

את כל הפירושים והסודות ניתן לעזר

בשעורים של רבי דוד קורן בסקייפ,

 

 

פרשת  ויקהל

מאמר:  לא תוכל על הדם,

האוכל בלי ברכה,

 

סעיף:ת"ג,)  פתח ואמר: כתוב  לא תאכלו על הדם

לא מנחשו ולא תעוננו,

מקרא זה העמידהו, וסוד הדבר כך הוא,

 

מי שאוכל בלי תפלה שיתפלל על דמו  הוא

שקול  כמנחש  ומעונן,

 

( כבר למדנו: הדם הוא הנפש, והנפש הוא הכלי של הנשמה,)

 

סעיף:ת"ד,)  משום שבלילה הנשמה עולה לראות בסוד הכבוד

 העליון, כל אחת ואחת כמו שראוי לה,

ונשאר האדם ההוא שנתפשט בתוך הדם לקיים הגוף,

וע"כ הוא טועם טעם המוות,

 

שכוח הדם ההוא אינו מוכן להתעורר לכח ההוא

של הנשמה לקבל אותה,

וע"כ כשהעיר האדם משנתו, אינו טהור,

והעמידו שהס"א שולט על המקום הנמצא בלי נשמה,

 

 

 

סעיף:ת"ה,)  כיון שנטהר במים, ואע"פ שהאדם

עסק בתורה,  נשמה ההיא אינה מתקיימת במקומה

 ואינה שולטת בו באדם,

רק כוח הדם בלבד, שנקרא נפש,

 

ונפש ההיא המתפשטת תמיד בתוך הדם, וכבר העמידהו,

 

וכשמתפלל האדם תפלה לעבודת ריבונו,

אז מתיישב כוח הדם במקומו,

ומתגבר כוח הנשמה, ומתיישבת במקום ההוא הגוף,

 

ואז נשלם האדם לפני ריבונו כמו שצריך הנפש למטה

וסוד הדבר הנשמה למעלה,

 

סעיף:ת"ו,)  ועל כן מי שמתפלל תפלה מטרם שיאכל,

העמיד עצמו כמו שצריך,

והנשמה עולה על מקום מושבה כמו שצריך,

 

ואם אוכל מטרם שמתפלל תפלתו,

שיתיישב הדם על מקומו,

הרי הוא כמנחש ומעונן, למה?

הוא משום שזה דרכו של המנחש (הנחש)

להעלות הסטר"א אחרא ולהשפיל צד הקדושה,  

 

 

סעיף:ת"ז,)  שואל, למה נקרא אדם ההוא שהשתדל בצד ההוא?

דהיינו שאוכל קודם תפילתו, בשם מנחש ?

 

הוא משום שהשתדל בנחש ההוא, הקליפות,

להגדיל כוחו ולהתגבר, וזה הוא

כמי שעובד לאלהים אחרים,

וכך זה, עבד לכוח הדם ההוא,

ולא עובד להקב"ה להגדיל

צד הנשמה, צד הקדושה, 

 

סעיף:ת"ח,)  שואל, למה נקרא האוכל קודם תפלתו

בשם מעונן?  ומשיב:  משום שהשתדל בעון,

ולא השתדל בזכיות, כי מעונן הוא אותיות מן עון,

 

ואם תאמר, נ', עומדת באמצע המילה, מעונ'ן,

והיה צריך לומר לפי"ז,

מעון בלי נ', באמצע,  ומשיב, כך הוא ודאי,

 

שאין יכולים לשלוט בסטרא אחרא,

עד שמערבים בה ערוב מן צד הקדושה,

כחוט דק אחד,

 

מי שרוצה לקיים דבר שקר יערב בה דבר אמת,

כדי שיתקיים שקר ההוא,

 

ועל כן עון, הוא דבר שקר,

וכדי לקיימו, מכנסים בה דבר אמת,

 

וזה הוא אות נ',, שבאמצע המילה מעון,

בזה מתקיים השקר,

וע"כ מי שלא התפלל תפלה לפני הקב"ה על דמו,

מטרם שיאכל, הוא כמנחש וכמעונן,

\\\\\\\\\\\\

 

ארבע תיקונים דרושים לשלמות האדם,

סוד התפלה של האדם,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

סעיף:ת"ט,)  התפלה של האדם, הוא כמו שאומרים,

אתם קדושים עליונים אשרי חלקכם,

דהיינו: (מה שכבר הזוהר בסעיף:ק"כ מאמר עלית התפילה)

 

כי התפלה מתתקן גופו ונפשו של האדם,ונעשה שלם,

תפלה היא תיקונים ומתקנים, שמיתתקנים כאחד,

והם ארבע תיקונים,

 

א,) התיקון הראשון: הוא תיקון עצמו להשתלם,

 

ב,) התיקון השני, הוא תיקון העולם הזה,

 

ג,) תיקון השלישי: הוא תיקון העולם העליון,

בכל צבאות השמים,

 

ד,) התיקון הרבעי: הוא תיקון שם הקודש,

בסוד המרכבות הקדושות,

ובסוד העולמות כולם למעלה ולמטה בתיקון, כראוי,

 

סעיף:ת"י,)  ומפרש דבריו הזוהר:

התיקון הראשון שאמרתי שהוא תיקון עצמו הוא,

משום שצריך לתקן עצמו במצוות וקדושה,

ולהתתקן בקרבנות ועולות להיטהר,

 

שציצית הם סוד המצוות,

ותפילין הם סוד הקדושה,  באמירת קורבנות

ועולות שמיתתקן כמו שהקריב קורבנות,

 

התיקון השני:  שהוא התיקון של העולם הזה, היינו,

במעשה בראשית לברך להקב"ה על כל מעשה

ומעשה באלו, הללויה,

הללוהו על כל ככבי אור,

הללוהו שמי השמים וגו'

שהוא נאמר לקיים קיום עולם הזה,

ועל זה בברוך שאמר,

שברוך: פירושו... ברוך על הכל,

 

 

סעיף:תיא,)  תיקון השלישי: הוא תיקון עולם העליון

בכל אלו צבאות ומחנות היינו השבח,

יוצר משרתים ואשר משרתיו וגו' וכן,

בכל האופנים וחיות הקודש,

 

תיקון הרבעי: הוא תיקון התפלה של שמונה עשרה,

שהוא תיקון הסוד של השם הקודש,

(כמו שנאמר בעלית  התפילה)

אשרי חלקכם, וכאן בסוד התיקון של השם השלם

אשרי חלקי עמכם בעולם הזה ובעולם הבא,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

 

השעורים של רבי דוד קורן

ניתן להירשם בסקייפ  ולהשתתף בשעורים,

 

האינטליגנציה האנושית.

 

הרצון, או הרצון לקבל,

השתוקקות.

המהות של מחשבת הבריאה.

שעור מיוחד מתלמוד עשר הספירות,

מאת:  רבי דוד קורן,

 

השבת אנו מברכים על הזרע של חודש ניסן

השבת אנו גם מסיימים את בחינה ד' המלכות שלנו

שמזל דגים הוא סוף גלגל המזלות,

אבל הוא הזרע של מזל טלה

חודש ניסן שנקרא ראש לחודשים

הנשלט על ידי כוכב מאדים אל המלחמות,

הוא יקבע לנו ב12 הימים הראשונים

את הגורל שלנו לכל השנה,

כל יום נגד חודש בשנה,

 

כוכב מאדים שנקרא אל המלחמות,

שולט על הכבד בגוף האדם,

הכבד מיצר  ארבע סוגים של רעלים,

מרה לבנה, מרה אדומה, מרה ירוקה

ומרה שחורה,

כי לכל אבר בגף האדם יש מלאך ממונה,

והמלאך הממונה על הכבד, וכוכב מאדים,

הוא מלאך המוות,

על פי הזוהר מלאך המוות נוצר ביום שישי,

והשם שלו בצופן, מאד, אותיות אדם,

בהמשך הלימוד נגלה את כל הסוד הזה

שנוצר לפני שנוצר האדם,

ומהו העבדות האמתית שהקבלה מדברת עליו?

עבדות ושעבוד להגיון שלנו,

 עבדות לטבע  והאגו שלנו,

עבדות ללחץ הזמן שגורם לנו לחוסר סבלנות,

שבגלל חוסר הסבלנות אנו יוצאים למלחמה להסיג בכוח,

 

אותיות מלחמה, הם אותיות לחם מ"ה

מ"ה = 45= אדם, אדם נלחם על לחמו בימנו,

והמלחמה היחידה על לחמנו,

הוא לחם הביזיון, הוא החמץ בחיינו,

 

אנו יודעים שמהות האדם הנברא זה הרצון לקבל,

וכל המלחמה שלנו זה איך הרצון לקבל שלנו

גם יתקבל, לא רק בעינינו, אלא גם בעני האחרים,

 

וכאן באה הקבלה ואומרת בגלל המסך

שמפריד בין עולמנו המקולקל, לעולם השלמות,

כל רצון לקבל שלנו שמחוסה בגלל הקליפה

של חטא האדם הראשון מהנחש,
בא מהטומאה 
ולא מהאור,


 

לכן בחרתי לתת לכם שעור מעמיק למביני עניין

בגלל חשיבות חודש ניסן, ראש לחודשים

שנאמר בניסן ניגאל, 

 

אבל תמיד אנחנו אם רוצים להבין כל דבר

בחיים, צרכים תמיד להבין את השורש בנוי,

ואיך השורש שהוא הסיבה משפיע על התוצאה,

,,,,,,,,,,,

 

אנו רוצים לשאול איך האור שאין בו רצון, אבל.

איך יצא מימנו כלי נברא של רצון לקבל?  כי ברגע

 שאנחנו נבין את זה. אנחנו נבין איך אנחנו הטעונו,

 

וכאן צרכים להבין. איך האדם בצורה פיזית. מה המהות

שלנו, מה יש בנו,

 

מבחינה פיזית הגוף החומרי. יש מדעית שאומרים

שאדם בא מהקוף, של אבולוציה של מיליונים של שנים,

כמובן המהות החומר הפיזי. זה תהליך של התפתחות

של מילונים של שנים, אבל השאלה החשובה היא

 מאיפה באה האינטליגנציה שלנו?

 

כי אנחנו חיים היום בעולם המודרני כביכול,

ואם אדם יש לו בעיה, הוא הולך לכל מיני חכמים,

רופאים, רבנים, אנשים שקדמו לנו בידע וניסיון,

שהם למדו וחקרו בספרים של ההיסטוריה של העבר.

על כל מיני טהוריאות. של מצב דומה כדי ללמוד עליו,

ועל עצמנו,

 

אנחנו היום יודעים שבעלי החיים קדמו לאדם,

ואנחנו היום לא רואים שהאדם הולך לבעלי החיים.

שקדמו לו בעולם. לשאול לעצתם, למה?

 

הרי הם היו פה לפנינו בעולם, ואנחנו על פי המדענים

הצאצאים של הקוף. אז  כשיש לנו בעיה, נלך להתייעץ

אם הקוף, הרי הוא קיים מיליונים של שנים,

והוא עבר את כל השלבים של האבולוציה.

אז למה לא נלך ונשאל אותם,

 

מבחינה פיזית. זה נכון, יש לנו משהו דומה.

לכן היום המדענים  הולכים לג'ונגלים, לחקור

את הקופים והשימפנזים איך הם חיים ומתנהגים,

במגמה ללמוד על עצמנו,

 

אבל ברגע שאנחנו נתקלים בבעיות של מחשבה.

בעיות שדורשות אינטליגנציה. אנחנו לצערנו,

לא יכולים להתקשר עמם כמובן  הקופים,

 

והשאלה היא מאיפה אדם יכול לקבל את המקור

של החכמה על האינטליגנציה של מהות האדם,

כל זה כדאי לענות על בעיות ודרישות, של הקיום שלנו,

והתשובה מהקבל  זה רק דרך ... ההאור. של הזוהר

 

ומכיוון שאנחנו בני האדם מירוב בלבול מחשבות

שגורם לנו לבלבל את הרצונות שלנו,

אז מה שקורא. הכלי הרוחני של הנברא.

הוא דוחה  אותנו, במגמה לשמור על הרצון הנקי שלו,

 כי זה מהות קיומו, וכל רצון מבולבל נדחה על ידו.

 

לכן הכלי הרוחני שלנו יש לו מודעת אלוקית.

והוא לא ייתן לכל מיני מחשבות מבולבלות לקלקל

את הכוח של מחשבת הבריאה.

 

לכן כל הלימוד של הזוהר והקבלה. זה לשחזר

ולהבין את התהליך העיקרי של מחשבת הבריאה,

שהם אותם הרישומים והזכרנות של המקור שלנו,

 

לכן אנחנו לומדים שלכי יש ד' שלבים, של הבחנות

של התפתחות. עד שהכלי. מתהווה בשלמותו.

 

השלב הראשוני שזה השורש. שזה ההתחלה של ההתהוות.  זה להבין שהאור מתפשט,

שכבר דיברנו על עצמות הבורא.

 

שעצמות הבורא. אין שום התפשטות באין סוף

 אין שום מילה. אין שום מחשבה.  כלומר

האין סוף הוא משהו שהוא מעבר או הגבלה כל שהוא.

 

אבל משהוא שאנו מבחנים בסוד:

סוף מעשה במחשבה תחילה,

כלומר שבסוף המחשבה היה ונוצר הכלי. אבל.

הכלי בעצם היה חייב להיות במחשבה תחילה.

זה למעשה ההתפשטות.  ההשפעה,

 

לכן יש לנו שני הגדרות,

אור , והתפשטות.  אור מתפשט,.

ואז ברגע שיש לנו תנועה. שמשהו זז.

אז אנחנו מחנים את ההתפשטות הזו כאור.

זה לא האור שהוא עצמות הבורא.

 

 

כי באין סוף  אין זמן תנועה ומקום,

והאור הוא הרצון.

כי ברגע שהאור מתפשט הוא כבר יוצא מהמאציל.

מעצמות הבורא באין סוף. מתחיל תנועה. התפשטות.

שזה אומר שהוא כבר נכלל בתוכו השורש של הכלי.

שהוא השורש של הרצון לקבל. אבל זה עדין לא

הרצון לקבל. אלה אנחנו אומרים יש פה רק רצון,

בסוד רצון פשוט,  בסוד  הוא שמו אחד.

 

לכן אור פשוט או רצון פשוט אין בניהם הבחן.

כי ברגע שאנחנו עושים הבחן. אז אנחנו מגבלים,

לכן הרצון הפשוט. זה לא עדין הרצון לקבל.

אומנם יש בתוכו הרצון לקבל.  אבל רצון פשוט,

 

כי האדם לא יכול לריצות רצון או להתגעגע למשהו

שלו היה או חווה מקודם,

 כלומר כל עוד הרצון לקבל עוד לא התממש ולא

התאווה אין כלום עדין, שזה הוא ושמו אחד.

רק שמגיע לסוף שמגיע לשלמת הכלי.

כלומר  שעובר את כל ד' הבחינות

חכמה בינה ז"א ומלכות. שזה ההשתוקקות.

 

וזה רק שהכלי עשיו מתעורר בו הרצון,

משהוא  שהוא רוצה מעצמו להיות,

קיים בפני עצמו.

אז אפשר לקרא לכלי הרצון לקבל.

 

לדוגמא.  האם תינוק יכול להשתוקק לגלידה?

לפני שהוא טעם גלידה? כמובן שלא,  הרצון הפשוט

זה כמו שהתינוק נולד לא יודע מה זה גלידה.

 

ואז התינוק טועם בפעם הראשונה את הגלדה.

החוויה והזיכרון נרשמים אצלו הכלי, ואז למחוורת

שרואה אין לו גלדה. אז הוא משתוקק לגלידה.

למה שהוא שהיה לו וחווה בעבר.

כלומר אנחנו לא יכולים להשתוקק למשהו שלא טעמנו

או חווינו בעבר. וכל הרצונות שלנו הם החוויות שחווינו בעבר.  לכן אנחנו כל הזמן מחפשים את מה שאין לנו.

אבל אנחנו יודעים שהיה לנו אותו בעבר.

 

לכן היום יש אופנה. כל מיני תורות מארצות המזרח.

יוגה. הזן. מדיטציה. מה זה אומר.

לרוקן את המחשבות. וזה אומר לרוקן את הרצון. למה?

כי כמו שאמרנו מקודם,

 

מרוב שיש לנו מחשבות בראש. ובלבול בראש.

אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים,

מה באמת אני רוצה לקבל,  ומרוב הבלבול אנחנו

תמיד מאשמים את השני. ובאים לשני בטענות.

 

אם נשאל איך אנחנו בונים את הרצונות שלנו בעולמנו?

רובנו רואים תמיד מה יש לשכן השני. או פלוני.

ואנחנו רוצים גם את מה שיש לשני, מקנאה. ואז נלחמים על מנת להשיג את מה שיש לשני.  אבל כעבור זמן קצר מבינים שזה לא הרצון לקבל שלנו  האמתי,

 

אבל אם האדם יעמוד מול הראי וישאל את המהות

 הפנמית שלו, האם באמת אני רוצה את הרצון הזה.?

כמובן שלא,  ואז הוא יגלה שבעצם.

הוא רוצה את הרצון הזה, כי הוא מקנה בשני,

 

כי אני מרוב הבלבול. אני לא יודע מה אני רוצה.

כי אני לא יודע מה הרצון האמתי שלנו,

והפיתרון לזה. להפסיק לבלבל לעצמנו את המוח.

ולרקן את המוח על ידי מדיטציה קבלית של אנא בכוח,

 

ולתת למוח  שלנו להתחבר לרצון האמתי,

כלומר לאורר את ההשתוקקות. של הכלי הרוחני

והרצון האמתי לשמה הגעתי לעולם הזה.

 

אני רוצה לרוקן את המוח שלי מכל הרצונות

האנליטיים המזויפים של האחרים,

 מכל מחשבה אקדמית אינטלקטואלית כביכול מודרנית.

ולהתחיל  להשתוקק, לדבר האמתי שאין לי אותו.

שהוא יש מאין, שהיה באין סוף.

שהוא הרצון האמתי,

 

לכן כמו שאנו לומדים,

שלא היה שום חיסרון באין סוף.

למה לא היה שום חיסרון באין סוף?

כי לא היה הרצון לקבל.

באין סוף, 

גם לא היה השתוקקות,

 

 

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

המחלה ותחיית המתים,

מחשבה קבלית מה כאב לנו בחיים...

מאת רבי דוד קורן,

ב,כא וַיַּפֵּל יְהוָה אֱלֹהִים תַּרְדֵּמָה עַל-הָאָדָם, וַיִּישָׁן;

וַיִּקַּח, אַחַת מִצַּלְעֹתָיו, וַיִּסְגֹּר בָּשָׂר, תַּחְתֶּנָּה.

כמובן זה הניתוח הראשון  שעבר האדם הראשון כמובן בהרדמה מלאה. ונסרו והורידו חלק מגופו,

בהמשך נבין את הסוד,

כל ספר בראשית הוא סוד אחד גדול. של הגן האנושי.

אחד הדברים המעניינים והמשונים בספר בראשית

היא סוד כל התולדות של האדם הראשון,

כמובן כל הדורות  הילדים קיין הבל ושת,

והילדים שלהם, והמעניין על כולם כתוב כמה

שנים הם חייו ובסוף מתו,

 

אני יכול להעיד על עצמי שכל השנה שאני מגיע

לספר בראשית, סוף הפרשה הכי משעממת והכי מדכא,

פלוני חי כך ומת בגיל כך. למה לא כתוב כולם חיו

ובסוף כולם מתו, למה צריך לציין כל אחד וימות,

 

וזה הסוד שהתורה רוצה להגיד לנו בעניין של המוות,

היום המדע והרפואה המודרנית מתחילים להבין

דבר מאוד חשוב לגבי המוות, המדענים שעוסקים

בחקר הרפואה, אומרים שהמוות היא מחלה,

 

אנו יודעים היום שבמהלך החיים של האדם הגוף

מזדקן, הגוף נהיה חלש, זה המחלה, הזקנה היא מחלה,

שמובילה למוות שהיא מחלה,  כי כול המחלות מובילות

את האדם בסופו של דבר למות,

 

ואז באים ואומרים המדענים, אם אנחנו נירפא את

האדם מהמוות, אז נירפא אותו מכול המחלות,

למה לעסוק בעשרות סוגים של מחלת הסרטן, ואידס ואלצהיימר,   וכו'  נירפא אותו מהמוות וזהו.

ואז כל המחלות ייעלמו, ולא יהיה מוות,

 

 

מהו סוד המחלה.  ומה קורא למחלה,

המחלה קשורה לעולמנו עץ הדעת טוב ורע.

שזה שני ערוצים הפכים מוגבלים של פלוס ומינוס.

כמו מתוק ומר. עליון ותחתון. וכו'

 

שאדם חס ושלום נהיה חולה, באיזה שהו שלב

המחלה מתחילה להפעיל לחץ פנימי,

או לגרום לאי  נוחות וכאב לאדם,

שאדם מרגיש לא נוח.

אפרש להגדיר את הכאב. מין אות אזעקה.

שאמור לאותת לאדם על סכנה. וחוסר איזון,

 

 

ואז שהאדם מתחיל להרגיש את הכאב. מה עושה?

הולך ומחפש את התרופה.

על מנת לרפא את עצמו  מהכאב.

 

כי אנחנו בני העולם. יצורים שלא סובלים

כאב. אפילו הכאב הכי קטן ח"ו. אנחנו מיד יוצאים

מאיזון, ומחפשים בכל מחיר תרופה לכאב.

 

כמובן יש שני סוגים של הגדרות לכאב.

יש כאב של העבר. האובדן,

ויש כאב פיזי של הגוף  העכשווי ההווה ,

 

הכאב מאובדן הוא רוחני, כגון שכול, אובדן העסק,

הבית, הרכוש, החברים, וכו'.

והאדם נתקע בעבר,

והוא לא חי את ההווה.

 ואין לו שום קשר גם לעתיד.

והוא לא יכול להתחדש בשום דבר.

כי העבר מת. מזמן,

 

 

אבל כרגע אנו מדברים על המחלה המקננת בגוף

האדם, שאדם מרגיש כאב. האדם לא יכול לתפקד

באופן רגיל ונורמלי, אפילו לא מסוגל לפעמים

לחשוב. עד שהכאב מתחיל לעבור. אז אנחנו חוזרים

לתפקוד הרגיל, לכן הכאב זה הדבר הכי לא נסבל בחיינו,

 

אבל הכאב זה כאב. שזה כולל. את שני הסוגים. שהגדרנו, האובדן של העבר. כאב נפשי. ואפשר להוסיף

עוד מימד. הכאב של העתיד. שרואה את העתיד ומרגיש

כאב, ולכן הכאב גם הפסיכולוגי הנפשי  של העבר.

וגם של העתיד. במיוחד הכאב הפיזי של ההווה של הגוף

זה הדבר היחידי בחיינו שאנחנו לא מסוגלים לסבול,

 

הזקנה.

מי הוא החכם? זקן בחוכמה.

נער הייתי וגם זקנתי.

קטנות וגדלות.

גם חכמנו הדור אומרים שהזקנה היא עברה

פלילית שדינה הוא מוות.

מה הבעיה שאדם הולך ומזדקן?

נשאלת השאלה למה אנחנו מזדקנים, ולא מחפשים

תרופה להזדקנות? ומדוע שאנחנו הולכים ומזדקנים,

רוצים בכל מחיר להיות צעירים, ומשקעים הון

על כל מיני תכשירים קוסמטיים. או ניתוחים למיניהם,

 

אם היום המדענים שחוקרים את הגו האנושי. יודעת שהזדקנות זה מחלה, אז מה הבעיה למצוא תרופה.

 

לכן אנחנו ניתן למדענים כיוני מחשבה.

והסוד טמון, בפרשת מצורע,

זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן:

ויצא הכהן אל מחוץ למחנה,

 

וכאן צרכים לשים לב. נאמר ביום טהרתו ולא טומאתו. ויצא מחוץ למחנה. כי כל המחנה  עדיין חולים בצרעת,

מה הסוד של מחלת הצרעת. צר- עת, לחץ הזמן,

 

לחץ הוא עודף אש שגורם למים שהם הרגש

להתבשל בגוף האדם, שהמים, הם מערכת ההורמונאלית,

 

אבל מה היא אותה המחלה באמת, שהיא הצרעת?

כי הצרעת היא מחלה שתוקפת את האדם במערכת העצבים, ומנתקת אותו ממערכת הרגש,

ואז מה הבעיה באמת של הצרעת?

שאדם לא מרגיש כאב, אין לו רגשות,

ואז האדם מתחיל לאבד עברים מהגוף,

והוא לא מרגיש כאב, ולא סובל כאב,

 

אנו יודעים בדורות הקודמים שהאדם היה חולה

במחלת הצרעת. היו מנדים אותו מהחברה. למחנה או

כפר של מצורעים, וכל זה בגלל האסטטיקה והמראה המכוער והמשונה של אותו האדם,

(מומלץ לכם ליראו את הסרטים בן חור, והפרפר)

 

וזה הבעיה שלנו היום, שאנחנו נכנסנו לתרדמה,

כמו שאדם שעובר ניתוח ואז מקבל זריקה.

שגורמת שכל החושים של הרגש. ישתתקו,

והאדם לא מרגיש שום כאב אפילו בהרדמה מקומית

של ניתוח, יכולים לחתוך לו איברים, מבלי שהאדם

ירגיש אפילו כאב אחד קטן,

 

וכאן אנחנו חייבים לחזור לראש השנה,

מי היום הראשון של ראש השנה מתחיל התהליך

של הנסירה, ומה היא הנסירה? אותו הסיפור בגן עדן,

וַיַּפֵּל יְהוָה אֱלֹהִים תַּרְדֵּמָה עַל-הָאָדָם, וַיִּישָׁן;

וַיִּקַּח, אַחַת מִצַּלְעֹתָיו, וַיִּסְגֹּר בָּשָׂר, תַּחְתֶּנָּה.

למה אלהים היה צריך להרדים את האדם הראשון?

האם בשביל ליצור את חוה?

הרי האדם וחוה נבראו יחד, מה שנאמר,

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ:  זָכָר וּנְקֵבָה, בָּרָא אֹתָם

 

לכן היה מצב שהאדם היה צריך לעבור מצב של תרדמה

על מנת לעבור טרנספורמציה. להתרפא ממה?

ממלאך המוות. שנולד ביום השישי, מה שנאמר:

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה, וְהִנֵּה-טוֹב מְאֹד;

וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם הַשִּׁשִּׁי

 

ואז הזוהר שואל מה זה מאד? ואומר

מלאך המוות,  כלומר עוד לפני שהאדם חטא

והבין מה זה עצים, ופרות, כבר היה מלאך המוות,

 

והאדם היה צריך לעבור מצב של תרדמה, כדאי

שיתרפה, כדי שלו יחיה ויבקר את מלאך המוות,

 

מה זה מלאך המוות?

כמו שנאמר. וּמֵעֵץ, הַדַּעַת טוֹב וָרָע--לֹא תֹאכַל, מִמֶּנּוּ: 

 כִּי, בְּיוֹם אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ--מוֹת תָּמוּת.

כי יש רובד יחיד, ויש רובד של מוות כפול,

היחיד, זה הגוף, הכפול זה גם הגוף וגם הנשמה,

 

כלומר יש מוות פיזי של הגוף חס ושלום,

ויש מוות רוחני של הנשמה חס ושלום,

 

וכאן אנחנו רואים שכבר בזרע של בריאת העולם

כבר יש את המוות, שזה בגן האנושי, עוד

לפני הנחש, ולפני העצים וכולם, כבר ביום

השישי נברא מלאך המוות, הנקרא מאד,

 

ומה התפקיד של הנחש בכול הסיפור? הנחש בא רק

לעורר את האדם למצב שבו הוא  נמצא,

 

לכן כל העניין של המוות, זֶה סֵפֶר, תּוֹלְדֹת אָדָם

שבסוף פרשת בראשית שנאמר, וַיָּמֹת, פלוני,

וכל אחד כמה חי בסוף וַיָּמֹת

הדור הראשון של האדם הראשון, הם היו מודעים

למוות, וזה כאב להם, זה לא היה מוות פתאומי,

שאדם נופל וימות,  וכל העניין של המוות שהם

עברו, זה מוות עם כאב, שהם היו מודעים עליו,

 

וכל זה בגלל שאדם אין לו שליטה על גורלו

וחייו, והוא לא מצליח להתנתק ממלאך המוות,

 

ואז זה כל החוסר העונים שאנו גם עוברים בעולם

שאין לנו לשליטה, ובמהלך החיים כל מה שאנו

מסיגים בסוף, וַיָּמֹת וַיָּמֹת,

כך גם הדור הראשון של האדם שנאמר וַיָּמֹת

הם מתו אם מודעות של משהו,

 

מה קורא היום? היום זה שוב חוזר,

וכל המודעות של בראשית חוזרת אלינו,

 עוד לפני  30 או 40 שנה היה נדיר ליראות בחור

צעיר אם קרחת או שערות לבנות, היום אפשר ליראות

שבחורים צעירים בשנות העשרים כבר מתחילים להקריח,

או שערם מתחיל להלבין, האם הם מרגשים כאב בזמן

 שהשערות נושרות מהראש?

 

אומנם זה יכול להפריע למראה האסטטי של האדם.

מבחניה פסיכולוגית. למה זה מפריע? פשוט מאד

כי אנחנו היום חיים יותר זמן מהדור הקודם,

ואז האדם מרגיש שהוא מתחיל להזדקן בגיל צעיר,

 

ואז אנחנו רוצים היום להיראות צעירים, ורוצים להילחם בזקנה המכוערת, שמושבם של כל הזקנים, כמו המצורעים,

לנדות אותם מהצעירים לבית זקנים, כמו היום

שיש כפר ומושבות לבתי זקנים, ובתי אבות,שמוצצים

את כול רכושם עד שלא נשאר להם כלום, והם מתים,

 

איך היום אנחנו נלחמים בזקנה? קוסמטיקה, חיצונית

בזמן שמלאך המוות שולט על כל תהליך החיים שלנו

בתוך הגן שלנו,

לכן אנחנו צרכים ליראות ולשאול את עצמנו,

מה מפריע לי היום בחיים,  מדוע היום אני בגיל

50 או שישים יש לי עוד מרץ של בחור בגיל עשרים,

אז למה אני לא ניראה צעיר לפחות כמו אדם בגיל שלושים,

 

ואז היום המדע המודרני האשלייתי מחפש

כל מיני פתרונות לגיל המזדקן, מה! יש לך בעיה

בתפקוד מיני? יש פיתרון: וייגרה.  העור מקומט,

זריקות סיליקון, שאיבת שומן, הגדלת חזה,

השתלת שער, כלומר יש פתרון לכל המצורעים

שהאיברים שלהם מתנבנים ונראים מכוערים בעיני

עצמם ואחרים, ורוצים להיראות צעירים,

 

וכל זה בצדק, אדם בגיל 50 או שישים מרגיש צעיר,

ורוצה להנאות ולבלות, מחיי זוגיות יחסים אינטימיים,

ואז הרפואה יש לה מגוון אדיר של טיפולים,

 

לבעיות זיכרון, לבעיות דיכאון, לחיזוק שרירים,

כדורי מרץ, טיפולי שניים של זהב פלטינה. וקרמיקה,

השתלות שער, מתיחת פנים והגוף, טיפולים לכוח

מיני, כל זה שהאדם ירגיש וגם יראה  צעיר,

 

כלומר היום ככול שגיל הזקנה עולה, האדם באיזה

שהוא שלב מתחיל להרגיש שזה בעצם מתחיל

להפריע לנו, ואנו רוצים לחזור אחורה בזמן

לימי הנעורים ולהיראות צעירים,

 

כמה היה טוב לכולנו, שהינו נולדים זקנים, ועם השנים

היינו הולכים ונהיים צעירים, מה דעתכם על הראיון הזה?

 רק בתנאי, שאנחנו נחליט שהמוות זה לא דבר הגיוני,

ואנחנו נקום ונילחם במוות, ולזהות את מלאך המוות בתוכנו,

 

וכל העניין הזה שמסופר בספר בראשית על אותם

האנשים שמתו. וַיָּמֹת וַיָּמֹת,

באה התורה להגיד לנו שהם היו מודעים למוות,

שהם הולכים למות והם לא הצליחו להתחבר לתחיית המתים, כמו חנוך, שלא מת, אלא עלה אל האלהים,

אבל האדם שמחובר למוות ומודע למוות, המודעות

שלו לא נעלמת מהעולם,  וזה בעצם השלבים

הראשונים של תחיית המתים,

 

אבל הבעיה אצלנו כפולה, א' אין לנו שום מודעות

לגבי המוות. על מנת שנוכל לטפל בו באופן יסודי,

ב' במקום לטפל המחלה של הזקנה שמובילה למוות

אנו. בורחים מהזקנה  והמחלה על מנת להיות שוב צעירים,

כי מה שורש המילה צעיר? מלשון צער. י'

 

האות י' מקושר לזרע לאור החכמה,

מה זה אותיות נשמה, נשימה, נשמה י'.

אור החכמה נקראת חיה. בסוד

וַיִּפַּח בְּאַפָּיו, נִשְׁמַת  חַיִּים;

וַיְהִי הָאָדָם, לְנֶפֶשׁ חַיָּה.
.

זה אותו האור הראשון שנתן חיים לאדם הראשון.

שהאור הזה של חכמה הוא אור של חיי נצח,

שנקרא אור המשיח,

כי מתי אדם מרגיש צער. ונלחם על החיים.

הצעיר. שחי בצער, ורוצה את החיים, ולא כל מיני

אשליות ורצונות זמניים, של הבל ורק של יצרים,

 

הצער האמתי שאדם צריך להרגיש שהוא הולך

למות כי מלאך המוות שולט על חייו. ועל מנת

להתחבר למעיין נעורים.אני צריך להתחבר למקור החיים,

נשימה. ועוד נשימה, שזה נשמה שמקבלת מאות י'

חכמה שמחייה את בעלה.

לכן אמרו חז"ל מה זה זקן,? זקן בחכמה,

 

כל הבעיה שהאדם מתחיל להיות זקן, מבין

שהוא כבר מלא חכמת חיים. מחפש שלווה ושלום,

לעומת הצעיר שחי בצער, והוא כל הזמן נלחם

על קיומו מזונו, עם מלאך המוות,

 

 

השבת שבת מברכים

את ראש חודש ניסן ראש לחודשים

שהכוכב השליט כוכב מאדים,

 

 

כי מאוד הוא מלאך המוות. ששולט על כוכב מאדים

אל המלחמות, ומאדים שולט על שני מזלות עיקריים,

הטלה ראש לחודשים, והעקרב שמתחיל את הזרע

של האדם החדש. ששולט על החיים והמוות,

שמתחיל מפרשת נוח, דור חדש, עידן חדש,

שאנו צרכים להצדיק את קיומנו. על מנת להיקרא

עוד פעם בני האדם,

 

כי דור האדם הראשון חוץ מחנוך. לא הצליח

לתקן את החטא של המוות ולהתחבר לתחיית המתים,

והדור שלנו. הוא הדור, שאמור לתקן את החטא של

האדם הראשון שהוא המוות, ולהתחבר סוף סוף

לבן אדם אנושי שיכול לחיות עם אלהים בשמים,

באופן נצחי ולא למות, זהו תחיית המתים,

וזה גם הסוד וְנֹחַ, מָצָא חֵן בְּעֵינֵי יְהוָה.

אֵלֶּה, תּוֹלְדֹת נֹחַ--נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה, בְּדֹרֹתָיו:  אֶת-הָאֱלֹהִים, הִתְהַלֶּךְ-נֹחַ.

 

כן נוח חי 970 שנה בסוף התחבר והתהלך

 עם אלהים, כי נח לא נלחם, כמו כל הצעירים,

מתי האדם מפסיק להילחם, ומחפש חיים,

אז הוא זקן בא בימים, וימים זה האור.

כמו שנאמר אברהם בא בימים, בא אל האור,

 

וכל עוד האדם נלחם בעולמנו, הוא צעיר

שעוד אמור לעבור חלילה צער.

לכן כל אחד ישאל  את עצמו, על מה הוא מצטער.

שבגלל זה הוא חי בסבל וכאב בחיים,

 

 אני דוד מברך בשם כל הצדיקים  של הזוהר.

שאותם הנשמות שרוצים להתחבר לתחיית המתים,

על מנת להיקרא בני האדם, ולהביא מודעות חדשה

של ימות המשיח, שהם כבר הבינו. שבעצם.

כל החטא של האדם, זה המוות, וצריך לנצח את המוות,

על זה אמור האדם להלחם כל חייו על מנת

להתחבר לתחיית המתים. ובילה המוות לנצח,

 

למעוניינים לעזור לנו בהפצת הידע ברבים

צורו איתנו קשר ישיר דרך הטלפונים שבאתר.

כל תרומה ועזרה תתקבל בברכה מהזוהר הקדוש.

באהבה רבה מימני רבי דוד קורן,

 

 

 

 

פרשת ויקהל  האר"י

סימן ל"ו:

והיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים וגו':

אמר שמואל, הנה למעלה בפרשת תרומה, בסימן כ"ו בפסוק הזה, נתבאר שם באורך ביאור הפסוק הזה.

עוד נמצא מכתיבת הרב הגדול ז"ל שתי שורות אלו, וז"ל, ירצה, כי ד"ו פרצופים, תואמים מלמטה,

בעת אצילותם, מבין תרין דרועין ואילך, כנזכר באדרא רבא. וכאשר יהיה הרצון, יהיו תמים גם על ראשו,

אפין באפין, ותעלה הכלה במעלות,

להיותה גדולה כמוהו, כנז"ל,

כמ"ש בתיקונים בדף ט' ע"א, בדרוש הרצועות:

 

 

 

            פרשת פקורי

סימן ל"ח:

הנה כל אדנים הם בשם אדנ"י,

ולכן נקראים על שמו אדנים.

והנה הם מאה אדנים, כנגד שם אדנ"י, העולה ס"ה,

ועם ל"ה אותיות שיש בו במלוי מלויו, הרי ק',

וכבר נתבאר בפרשת שלח לך,

בפסוק ועתה יגדל נא כח ה',

איך יש ל"ה אותיות במלוי מלויו וע"ש:

אמר שמואל, באופן זה, כי הנה שם אדנ"י בפשוטו,

הוא ד' אותיות, כזה, אדנ"י.

ובמלואו הוא י"ג אותיות, כזה, אל"ף דלי"ת נו"ן יו"ד.

 ובמלוי מלויו הוא ל"ה אותיות, כזה,

אל"ף למ"ד פ"א,

דל"ת למ"ד תי"ו,

נו"ן וא"ו נו"ן,

יו"ד וא"ו דל"ת:

אמר שמואל, נלע"ד להגיה במלואו ולומר,

 י"ב אותיות בלבד, ולהסיר היו"ד היתירה מאמצע הדלת. מאחר שבמלוי המלוי, אין אנו מונים אותה.

שאם היינו מונים אותה, היו מלוי המלוי מ' אותיות. והשתא אתי שפיר החשבון,

ארבעה ושנים עשר וחמשה ושלשים, סך הכל נ"א,

וזהו ועתה יגדל נא כח ה' דקאמר כנלע"ד:

 

פרשת ויקהל:מפת מאמרים שבפרשיות   הזוהר

ספר שמות:  פרשת ויקהל.  מהזוהר. 43 מאמרים. - 496 סעיפים

כרך י''

סעפים:

שם המאמר

עמוד.  א'

א'

ויקהל  משה

עמוד.  ה'

יד'

שלוש משמרות

עמוד.  י'

כו'

מלאך המוות אשתכח ביני נשי

עמוד.   יד

מג'

מי עלה שמים וירד

עמוד.  יז

נב'

כל נדיב לב יביאה בעובוא שבראשית בכלא

עמוד.  כג'

עד.

אתני עמיה. הבורא התנא תנאים בבריאות.

עמוד. כד'

ע"ח

יונה דנחית לספינה;

עמוד.  כט'

צ"ח

ספר עליון ספר תחתון

עמוד.  לב'

ק"ו

תרי ממאה

עמוד.  לב'

ק"ז

כוונת התפילה

עמוד.  לז'

קכ"א

עליית התפילה.

עמוד.  נג'

קנ"ח

מדורה האישה שבערב שבת.

עמוד.  נט'

קע"ד

מהו שבת.

עמוד.  סב'

קפ"ג

נשמה  יתרה

עמוד.  סו'

קצ"ח

השמירה   שבשבת

עמוד.  סח'

ר"ז

התפילה שבשבת

עמוד.  עא'

רי"ז

סוד  ספר  התורה

עמוד.  עו'

קל"ט

סודות השבת

עמוד.  פב'

רנ"ו

מאורי האש.

עמוד.  פו'

רס"ו

סוד האצבעות והציפורניים

עמוד.  צ'

רע"ו

סוד להריח הדסים.

עמוד.  צא'

רע"ח

הרוח העליון.(חכמה)

עמוד.  צב'

רפ"ג

רקיעין שבעשייה

עמוד.  צה'

רצ"ב

הרקעים שעל גן העדן

עמוד.  קטז'

של"ט

רקיע שעל  המלכות

עמוד.  קכז'

שעה

ויעש בצלאל את הארון

עמוד.  קל'

שפ"ד

דלא אצטריין למיעל בארונא

עמוד.  קלב'

שצ"א

וארח צדיקים כאור נגה

עמוד.  קלד'

שצ"ט

אך בעשור לחודש השבעי.

עמוד.  קלה

ת"ג

לא תאכל על הדם.

עמוד.  קלו

ת"ו

ד' תיקני התפילה

עמוד.  קלח'

תי"ג

ויראה  מאלוקיך. ג' מיני אש'

עמוד.  קמ'

תכ"א

סוד שמע

עמוד.  קמב'

מל"א

יציאת מצרים

עמוד.  קמד

תל"ז

אז נדברו יראי ה' איש אל  רעהו.

עמוד.  קמו

תמ"א

וממעל הרקיע

עמוד.  קמח

תמ"ו

ציץ נזר הקודש

עמוד.  קמט

ת"נ

ענייך בשדה  אשר יקצרון.

עמוד.  קנא

תנ"ו

וייטב  לבו

עמוד.  קנד

תע"א

הקטורת

עמוד.  קנה

תפ"ה

בעצב תלדי בנים

עמוד.  קנט

.תצ"ג

תחיית המתים

 

 

 

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.